Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken
Juridisk navn:  Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21018780
Sinsenveien 54 Sinsenveien 54 Fax: 22923817
0585 Oslo 585 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 871491682
Aksjekapital: 10.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 4/30/1987
Foretakstype: STI
Revisor: Skaarbrevik & Isaksen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.15%
Resultat  
  
-412.65%
Egenkapital  
  
-42.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.386.000 11.690.000 12.450.000 11.675.000 11.642.000
Resultat: -2.189.000 -427.000 1.104.000 -1.182.000 -138.000
Egenkapital: 2.956.000 5.145.000 5.571.000 4.468.000 5.650.000
Regnskap for  Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.386.000 11.690.000 12.450.000 11.675.000 11.642.000
Driftskostnader -12.739.000 -12.270.000 -11.470.000 -13.017.000 -11.995.000
Driftsresultat -2.354.000 -580.000 980.000 -1.342.000 -352.000
Finansinntekter 165.000 153.000 124.000 162.000 218.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -4.000
Finans 165.000 153.000 124.000 161.000 214.000
Resultat før skatt -2.189.000 -427.000 1.104.000 -1.182.000 -138.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.189.000 -427.000 1.104.000 -1.182.000 -138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 127.000 17.000 28.000 29.000 73.000
Sum omløpsmidler 7.581.000 8.234.000 7.654.000 6.746.000 7.882.000
Sum eiendeler 7.708.000 8.251.000 7.682.000 6.775.000 7.955.000
Sum opptjent egenkapital 2.946.000 5.135.000 5.561.000 4.458.000 5.640.000
Sum egenkapital 2.956.000 5.145.000 5.571.000 4.468.000 5.650.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.752.000 3.107.000 2.110.000 2.307.000 2.306.000
Sum gjeld og egenkapital 7.708.000 8.252.000 7.681.000 6.775.000 7.956.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 26.000 11.642.000
Andre inntekter 10.386.000 11.690.000 12.450.000 11.649.000 0
Driftsinntekter 10.386.000 11.690.000 12.450.000 11.675.000 11.642.000
Varekostnad -1.421.000 -1.517.000 -1.747.000 -942.000 0
Lønninger -9.260.000 -9.064.000 -8.409.000 -9.777.000 -9.318.000
Avskrivning -34.000 -11.000 -26.000 -44.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.024.000 -1.678.000 -1.288.000 -2.254.000 -2.626.000
Driftskostnader -12.739.000 -12.270.000 -11.470.000 -13.017.000 -11.995.000
Driftsresultat -2.354.000 -580.000 980.000 -1.342.000 -352.000
Finansinntekter 165.000 153.000 124.000 162.000 218.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -4.000
Finans 165.000 153.000 124.000 161.000 214.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.189.000 -427.000 1.104.000 -1.182.000 -138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 48.000
Driftsløsøre 127.000 17.000 28.000 29.000 25.000
Sum varige driftsmidler 127.000 17.000 28.000 29.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 127.000 17.000 28.000 29.000 73.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 1.000 2.000
Andre fordringer 140.000 139.000 110.000 83.000 444.000
Sum investeringer 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Kasse, bank 7.387.000 8.041.000 7.489.000 6.608.000 7.381.000
Sum omløpsmidler 7.581.000 8.234.000 7.654.000 6.746.000 7.882.000
Sum eiendeler 7.708.000 8.251.000 7.682.000 6.775.000 7.955.000
Sum opptjent egenkapital 2.946.000 5.135.000 5.561.000 4.458.000 5.640.000
Sum egenkapital 2.956.000 5.145.000 5.571.000 4.468.000 5.650.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 165.000 86.000 113.000 57.000 128.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 670.000 652.000 740.000 678.000 669.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.917.000 2.369.000 1.258.000 1.572.000 1.508.000
Sum kortsiktig gjeld 4.752.000 3.107.000 2.110.000 2.307.000 2.306.000
Sum gjeld og egenkapital 7.708.000 8.252.000 7.681.000 6.775.000 7.956.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.829.000 5.127.000 5.544.000 4.439.000 5.576.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.7 3.6 2.9 3.4
Likviditetsgrad 2 1.6 2.7 3.6 3.0 3.5
Soliditet 38.3 62.3 72.5 65.9 71.0
Resultatgrad -22.7 7.9 -11.5 -3.0
Rentedekningsgrad -1180.0 -33.5
Gjeldsgrad 1.6 0.6 0.4 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -28.4 -5.2 14.4 -17.4 -1.7
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex