Stiftelsen Finnmarkskollektivet
Juridisk navn:  Stiftelsen Finnmarkskollektivet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78444530
Langfjordveien 1465 Fax: 78432835
9545 Langfjordbotn 9545 Langfjordbotn
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 980230066
Aksjekapital: 2.550.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 1/27/1992
Foretakstype: STI
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Sønvisen Synnøve Bjørshol
Utvikling:
Omsetning  
  
13.71%
Resultat  
  
-525.68%
Egenkapital  
  
-128.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 28.478.000 25.045.000 18.428.000 16.657.000 847.000
Resultat: -463.000 -74.000 -29.000 1.278.000 -3.466.000
Egenkapital: -824.000 -361.000 665.000 1.166.000 -112.000
Regnskap for  Stiftelsen Finnmarkskollektivet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 28.478.000 25.045.000 18.428.000 16.657.000 847.000
Driftskostnader -28.356.000 -24.662.000 -18.126.000 -15.061.000 -3.950.000
Driftsresultat 122.000 382.000 302.000 1.595.000 -3.103.000
Finansinntekter 23.000 1.000 1.000 10.000 1.000
Finanskostnader -609.000 -458.000 -331.000 -328.000 -364.000
Finans -586.000 -457.000 -330.000 -318.000 -363.000
Resultat før skatt -463.000 -74.000 -29.000 1.278.000 -3.466.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -463.000 -74.000 -29.000 1.278.000 -3.466.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.363.000 17.745.000 9.131.000 9.732.000 10.127.000
Sum omløpsmidler 1.630.000 3.512.000 3.684.000 2.964.000 1.528.000
Sum eiendeler 18.993.000 21.257.000 12.815.000 12.696.000 11.655.000
Sum opptjent egenkapital -3.375.000 -2.911.000 -1.885.000 -1.384.000 -2.662.000
Sum egenkapital -824.000 -361.000 665.000 1.166.000 -112.000
Sum langsiktig gjeld 13.505.000 15.059.000 8.616.000 9.710.000 10.047.000
Sum kortsiktig gjeld 6.312.000 6.559.000 3.534.000 1.820.000 1.720.000
Sum gjeld og egenkapital 18.992.000 21.257.000 12.815.000 12.696.000 11.655.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.478.000 24.950.000 -76.000 523.000 847.000
Andre inntekter 0 95.000 18.504.000 16.134.000 0
Driftsinntekter 28.478.000 25.045.000 18.428.000 16.657.000 847.000
Varekostnad -2.067.000 -2.309.000 -1.573.000 -1.313.000 0
Lønninger -20.370.000 -16.708.000 -11.924.000 -9.792.000 -1.419.000
Avskrivning -1.290.000 -1.050.000 -633.000 -703.000 -692.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.629.000 -4.595.000 -3.996.000 -3.253.000 -1.839.000
Driftskostnader -28.356.000 -24.662.000 -18.126.000 -15.061.000 -3.950.000
Driftsresultat 122.000 382.000 302.000 1.595.000 -3.103.000
Finansinntekter 23.000 1.000 1.000 10.000 1.000
Finanskostnader -609.000 -458.000 -331.000 -328.000 -364.000
Finans -586.000 -457.000 -330.000 -318.000 -363.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -463.000 -74.000 -29.000 1.278.000 -3.466.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.273.000 16.675.000 8.776.000 9.327.000 9.884.000
Maskiner anlegg 42.000 263.000 251.000 298.000 0
Driftsløsøre 1.048.000 807.000 104.000 107.000 222.000
Sum varige driftsmidler 17.363.000 17.745.000 9.131.000 9.732.000 10.105.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 22.000
Sum anleggsmidler 17.363.000 17.745.000 9.131.000 9.732.000 10.127.000
Varebeholdning 0 12.000 0 0 0
Kundefordringer 18.000 908.000 2.346.000 1.793.000 32.000
Andre fordringer 617.000 668.000 255.000 99.000 118.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 994.000 1.924.000 1.084.000 1.071.000 1.378.000
Sum omløpsmidler 1.630.000 3.512.000 3.684.000 2.964.000 1.528.000
Sum eiendeler 18.993.000 21.257.000 12.815.000 12.696.000 11.655.000
Sum opptjent egenkapital -3.375.000 -2.911.000 -1.885.000 -1.384.000 -2.662.000
Sum egenkapital -824.000 -361.000 665.000 1.166.000 -112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.505.000 15.059.000 8.616.000 9.710.000 10.047.000
Leverandørgjeld 837.000 1.424.000 433.000 332.000 513.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 750.000 763.000 412.000 355.000 106.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.725.000 4.372.000 2.690.000 1.133.000 1.101.000
Sum kortsiktig gjeld 6.312.000 6.559.000 3.534.000 1.820.000 1.720.000
Sum gjeld og egenkapital 18.992.000 21.257.000 12.815.000 12.696.000 11.655.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.682.000 -3.047.000 150.000 1.144.000 -192.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 1 1.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 1 1.7 0.9
Soliditet -4.3 -1.7 5.2 9.2 -1.0
Resultatgrad 0.4 1.5 1.6 9.6 -366.4
Rentedekningsgrad 0.2 0.8 0.9 4.9 -8.5
Gjeldsgrad -59.9 18.3 9.9 -105.1
Total kapitalrentabilitet 0.8 1.8 2.4 12.6 -26.6
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex