Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Juridisk navn:  Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55549600
Postboks 7800 Haakon Sheteligs Plass 15 Fax: 55549610
5020 Bergen 5007 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980769798
Aksjekapital: 55.000.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 4/8/1999 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.38%
Resultat  
  
447.67%
Egenkapital  
  
-0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.616.000 12.959.000 12.482.000 11.459.000 13.276.000
Resultat: 471.000 86.000 264.000 -13.000 376.000
Egenkapital: 64.691.000 65.206.000 65.120.000 64.856.000 64.869.000
Regnskap for  Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.616.000 12.959.000 12.482.000 11.459.000 13.276.000
Driftskostnader -4.995.000 -12.677.000 -12.397.000 -11.637.000 -13.196.000
Driftsresultat -380.000 281.000 85.000 -178.000 80.000
Finansinntekter 857.000 76.000 188.000 174.000 305.000
Finanskostnader -6.000 -271.000 -9.000 -10.000 -9.000
Finans 851.000 -195.000 179.000 164.000 296.000
Resultat før skatt 471.000 86.000 264.000 -13.000 376.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 471.000 86.000 264.000 -13.000 376.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.276.000 55.276.000 55.276.000 55.276.000 55.276.000
Sum omløpsmidler 9.417.000 15.513.000 15.924.000 16.148.000 14.147.000
Sum eiendeler 64.693.000 70.789.000 71.200.000 71.424.000 69.423.000
Sum opptjent egenkapital 9.691.000 10.206.000 10.120.000 9.856.000 9.869.000
Sum egenkapital 64.691.000 65.206.000 65.120.000 64.856.000 64.869.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.172.000 3.306.000 2.625.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 2.410.000 2.774.000 3.943.000 4.554.000
Sum gjeld og egenkapital 64.692.000 70.788.000 71.200.000 71.424.000 69.423.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 387.000 1.392.000 1.305.000 1.361.000 1.431.000
Andre inntekter 4.229.000 11.567.000 11.177.000 10.098.000 11.845.000
Driftsinntekter 4.616.000 12.959.000 12.482.000 11.459.000 13.276.000
Varekostnad -545.000 -1.081.000 -985.000 -1.162.000 -738.000
Lønninger -3.171.000 -9.278.000 -8.802.000 -8.273.000 -7.857.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.279.000 -2.318.000 -2.610.000 -2.202.000 -4.601.000
Driftskostnader -4.995.000 -12.677.000 -12.397.000 -11.637.000 -13.196.000
Driftsresultat -380.000 281.000 85.000 -178.000 80.000
Finansinntekter 857.000 76.000 188.000 174.000 305.000
Finanskostnader -6.000 -271.000 -9.000 -10.000 -9.000
Finans 851.000 -195.000 179.000 164.000 296.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 471.000 86.000 264.000 -13.000 376.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.276.000 15.276.000 15.276.000 15.276.000 15.276.000
Sum varige driftsmidler 55.276.000 55.276.000 55.276.000 55.276.000 55.276.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 55.276.000 55.276.000 55.276.000 55.276.000 55.276.000
Varebeholdning 0 12.000 18.000 31.000 17.000
Kundefordringer 0 214.000 755.000 348.000 465.000
Andre fordringer 0 1.059.000 1.165.000 752.000 271.000
Sum investeringer 8.511.000 7.681.000 0 0 0
Kasse, bank 906.000 6.547.000 13.987.000 15.017.000 13.394.000
Sum omløpsmidler 9.417.000 15.513.000 15.924.000 16.148.000 14.147.000
Sum eiendeler 64.693.000 70.789.000 71.200.000 71.424.000 69.423.000
Sum opptjent egenkapital 9.691.000 10.206.000 10.120.000 9.856.000 9.869.000
Sum egenkapital 64.691.000 65.206.000 65.120.000 64.856.000 64.869.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.172.000 3.306.000 2.625.000 0
Leverandørgjeld 0 200.000 107.000 169.000 152.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 480.000 527.000 397.000 410.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.731.000 2.140.000 3.378.000 3.991.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 2.410.000 2.774.000 3.943.000 4.554.000
Sum gjeld og egenkapital 64.692.000 70.788.000 71.200.000 71.424.000 69.423.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.416.000 13.103.000 13.150.000 12.205.000 9.593.000
Likviditetsgrad 1 9 6.4 5.7 4.1 3.1
Likviditetsgrad 2 9 6.4 5.7 4.1 3.2
Soliditet 1 92.1 91.5 90.8 93.4
Resultatgrad -8.2 2.2 0.7 -1.6 0.6
Rentedekningsgrad -63.3 1 9.4 -17.8 42.8
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.7 0.5 0.4 0.6
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex