Sporafjell Holding As
Juridisk navn:  Sporafjell Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Mestergruppen As Postboks 6197 Etterstad C/O Mestergruppen As Nils Hansens Vei 8 Fax:
0602 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999667112
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 1/7/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1.82%
Egenkapital  
  
4.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 279.000 274.000 703.000 -459.000 -549.000
Egenkapital: 6.541.000 6.262.000 5.988.000 6.942.000 -861.000
Regnskap for  Sporafjell Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -17.000 -71.000 -46.000 -14.000
Driftsresultat -29.000 -17.000 -71.000 -46.000 -14.000
Finansinntekter 308.000 291.000 789.000 -223.000 -303.000
Finanskostnader 0 0 -16.000 -190.000 -233.000
Finans 308.000 291.000 773.000 -413.000 -536.000
Resultat før skatt 279.000 274.000 703.000 -459.000 -549.000
Skattekostnad 0 0 -57.000 57.000 0
Årsresultat 279.000 274.000 646.000 -401.000 -549.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.342.000 4.054.000 5.794.000 7.408.000 5.375.000
Sum omløpsmidler 2.199.000 2.208.000 1.794.000 80.000 96.000
Sum eiendeler 6.541.000 6.262.000 7.588.000 7.488.000 5.471.000
Sum opptjent egenkapital -810.000 -1.088.000 -1.363.000 -1.363.000 -961.000
Sum egenkapital 6.541.000 6.262.000 5.988.000 6.942.000 -861.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 510.000 6.325.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.600.000 36.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 6.541.000 6.263.000 7.588.000 7.488.000 5.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -17.000 -71.000 -46.000 -14.000
Driftskostnader -29.000 -17.000 -71.000 -46.000 -14.000
Driftsresultat -29.000 -17.000 -71.000 -46.000 -14.000
Finansinntekter 308.000 291.000 789.000 -223.000 -303.000
Finanskostnader 0 0 -16.000 -190.000 -233.000
Finans 308.000 291.000 773.000 -413.000 -536.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.600.000 0 0
Årsresultat 279.000 274.000 646.000 -401.000 -549.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 57.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.342.000 4.054.000 5.794.000 7.350.000 5.375.000
Sum anleggsmidler 4.342.000 4.054.000 5.794.000 7.408.000 5.375.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.199.000 2.208.000 1.794.000 80.000 96.000
Sum omløpsmidler 2.199.000 2.208.000 1.794.000 80.000 96.000
Sum eiendeler 6.541.000 6.262.000 7.588.000 7.488.000 5.471.000
Sum opptjent egenkapital -810.000 -1.088.000 -1.363.000 -1.363.000 -961.000
Sum egenkapital 6.541.000 6.262.000 5.988.000 6.942.000 -861.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 510.000 6.325.000
Leverandørgjeld 0 0 0 36.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.600.000 36.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 6.541.000 6.263.000 7.588.000 7.488.000 5.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.199.000 2.208.000 194.000 44.000 88.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.2 12.0
Likviditetsgrad 2 0 0 1.1 2.3 12.1
Soliditet 1 1 78.9 92.7 -15.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.4 -1.4 -1.4
Gjeldsgrad 0 0 0.3 0.1 -7.4
Total kapitalrentabilitet 4.3 4.4 9.5 -3.6 -5.8
Signatur
28.04.2017
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRELEDER OG TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
28.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
TJÆRANDSEN ERIK ASBJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex