Spor - Nettverk For Utdanningssamarbeid
Juridisk navn:  Spor - Nettverk For Utdanningssamarbeid
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46911975
Storgata 11 Storgata 11 Fax: 23010305
0155 Oslo 155 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979697287
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/24/1990
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.8%
Resultat  
  
-265.03%
Egenkapital  
  
-17%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 10.278.000 11.787.000 12.391.000 11.871.000 11.334.000
Resultat: -269.000 163.000 329.000 42.000 99.000
Egenkapital: 1.313.000 1.582.000 1.421.000 1.094.000 1.052.000
Regnskap for  Spor - Nettverk For Utdanningssamarbeid
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 10.278.000 11.787.000 12.391.000 11.871.000 11.334.000
Driftskostnader -10.545.000 -11.624.000 -12.062.000 -11.832.000 -11.237.000
Driftsresultat -267.000 163.000 329.000 38.000 96.000
Finansinntekter 2.000 0 0 7.000 8.000
Finanskostnader -3.000 0 0 -4.000 -5.000
Finans -1.000 0 0 3.000 3.000
Resultat før skatt -269.000 163.000 329.000 42.000 99.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -269.000 161.000 327.000 42.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 158.000 171.000 184.000 94.000 104.000
Sum omløpsmidler 2.682.000 4.912.000 2.296.000 2.151.000 2.479.000
Sum eiendeler 2.840.000 5.083.000 2.480.000 2.245.000 2.583.000
Sum opptjent egenkapital 1.313.000 1.582.000 1.421.000 1.094.000 1.052.000
Sum egenkapital 1.313.000 1.582.000 1.421.000 1.094.000 1.052.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.527.000 3.501.000 1.059.000 1.151.000 1.531.000
Sum gjeld og egenkapital 2.840.000 5.083.000 2.480.000 2.245.000 2.583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 10.278.000 11.787.000 12.391.000 11.871.000 11.334.000
Driftsinntekter 10.278.000 11.787.000 12.391.000 11.871.000 11.334.000
Varekostnad -565.000 -1.134.000 -1.626.000 0 0
Lønninger -3.811.000 -3.782.000 -3.250.000 30.000 24.000
Avskrivning -14.000 -14.000 -30.000 -10.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.155.000 -6.694.000 -7.156.000 -11.852.000 -11.247.000
Driftskostnader -10.545.000 -11.624.000 -12.062.000 -11.832.000 -11.237.000
Driftsresultat -267.000 163.000 329.000 38.000 96.000
Finansinntekter 2.000 0 0 7.000 8.000
Finanskostnader -3.000 0 0 -4.000 -5.000
Finans -1.000 0 0 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -269.000 161.000 327.000 42.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 10.000 24.000 37.000 27.000 37.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.000 24.000 37.000 27.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 147.000 147.000 147.000 67.000 67.000
Sum anleggsmidler 158.000 171.000 184.000 94.000 104.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 163.000 235.000 518.000 709.000 676.000
Andre fordringer 163.000 135.000 189.000 66.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.356.000 4.542.000 1.589.000 1.376.000 1.706.000
Sum omløpsmidler 2.682.000 4.912.000 2.296.000 2.151.000 2.479.000
Sum eiendeler 2.840.000 5.083.000 2.480.000 2.245.000 2.583.000
Sum opptjent egenkapital 1.313.000 1.582.000 1.421.000 1.094.000 1.052.000
Sum egenkapital 1.313.000 1.582.000 1.421.000 1.094.000 1.052.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 175.000 209.000 119.000 219.000 180.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 213.000 237.000 242.000 208.000 197.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.139.000 3.055.000 697.000 725.000 1.154.000
Sum kortsiktig gjeld 1.527.000 3.501.000 1.059.000 1.151.000 1.531.000
Sum gjeld og egenkapital 2.840.000 5.083.000 2.480.000 2.245.000 2.583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.155.000 1.411.000 1.237.000 1.000.000 948.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 2.2 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 2.2 1.9 1.7
Soliditet 46.2 31.1 57.3 48.7 40.7
Resultatgrad -2.6 1.4 2.7 0.3 0.8
Rentedekningsgrad -88.3 11.3 20.8
Gjeldsgrad 1.2 2.2 0.7 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet -9.3 3.2 13.3 2.0 4.0
Signatur
09.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex