Spor10 As
Juridisk navn:  Spor10 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55215000
Nygårdsgaten 114 Nygårdsgaten 114 Fax:
5008 Bergen 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 919851015
Aksjekapital: 43.424.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -233.000
Egenkapital: 43.191.000
Regnskap for  Spor10 As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -39.000
Driftsresultat -39.000
Finansinntekter 230.000
Finanskostnader -425.000
Finans -195.000
Resultat før skatt -233.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.730.000
Sum omløpsmidler 461.000
Sum eiendeler 43.191.000
Sum opptjent egenkapital -233.000
Sum egenkapital 43.191.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 43.191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -39.000
Driftskostnader -39.000
Driftsresultat -39.000
Finansinntekter 230.000
Finanskostnader -425.000
Finans -195.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 42.730.000
Sum anleggsmidler 42.730.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 461.000
Sum omløpsmidler 461.000
Sum eiendeler 43.191.000
Sum opptjent egenkapital -233.000
Sum egenkapital 43.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 43.191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 461.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex