Solution Oriented Software Limited
Juridisk navn:  Solution Oriented Software Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Drammensveien 96G Drammensveien 96G Fax:
0273 Oslo 273 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 896095862
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/2/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2012 2011
Omsetning: 0 80.000 167.000
Resultat: 0 78.000 105.000
Egenkapital: 200.000 200.000 143.000
Regnskap for  Solution Oriented Software Limited
Resultat 2017 2012 2011
Driftsinntekter 0 80.000 167.000
Driftskostnader 0 -10.000 -67.000
Driftsresultat 0 70.000 100.000
Finansinntekter 0 8.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 8.000 6.000
Resultat før skatt 0 78.000 105.000
Skattekostnad 0 -22.000 -29.000
Årsresultat 0 56.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 367.000 367.000 297.000
Sum eiendeler 367.000 367.000 297.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 200.000 143.000
Sum egenkapital 200.000 200.000 143.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 168.000 168.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 368.000 297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 80.000 167.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 80.000 167.000
Varekostnad 0 0 -61.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -10.000 -6.000
Driftskostnader 0 -10.000 -67.000
Driftsresultat 0 70.000 100.000
Finansinntekter 0 8.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 8.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 56.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 366.000 366.000 258.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 39.000
Sum omløpsmidler 367.000 367.000 297.000
Sum eiendeler 367.000 367.000 297.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 200.000 143.000
Sum egenkapital 200.000 200.000 143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 8.000 24.000
Betalbar skatt 0 67.000 56.000
Skyldig offentlige avgifter 0 92.000 73.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 168.000 168.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 368.000 297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 199.000 199.000 143.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 2.2 2.2 2.0
Soliditet 54.3 54.3 48.1
Resultatgrad 87.5 59.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 0 21.2 35.7
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex