Soløyvannet Invest As
Juridisk navn:  Soløyvannet Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97583616
Postboks 1074 Sjøgata 27 Fax:
8001 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 918468684
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/12/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bodø Revisjonskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-131.25%
Egenkapital  
  
-74.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 112.000 884.000
Resultat: -25.000 80.000 196.000
Egenkapital: 60.000 235.000 173.000
Regnskap for  Soløyvannet Invest As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 112.000 884.000
Driftskostnader -25.000 -31.000 -688.000
Driftsresultat -25.000 80.000 196.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt -25.000 80.000 196.000
Skattekostnad 0 -18.000 -47.000
Årsresultat -25.000 62.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 60.000 257.000 480.000
Sum eiendeler 60.000 257.000 480.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 211.000 149.000
Sum egenkapital 60.000 235.000 173.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 22.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 257.000 480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 112.000 684.000
Andre inntekter 0 0 200.000
Driftsinntekter 0 112.000 884.000
Varekostnad 0 -1.000 -19.000
Lønninger 0 0 -411.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -30.000 -258.000
Driftskostnader -25.000 -31.000 -688.000
Driftsresultat -25.000 80.000 196.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -150.000 0 0
Årsresultat -25.000 62.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 18.000 50.000 430.000
Andre fordringer 0 203.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 43.000 4.000 50.000
Sum omløpsmidler 60.000 257.000 480.000
Sum eiendeler 60.000 257.000 480.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 211.000 149.000
Sum egenkapital 60.000 235.000 173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 18.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 134.000
Utbytte -150.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 3.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 0 22.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 257.000 480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 235.000 173.000
Likviditetsgrad 1 11.7 1.6
Likviditetsgrad 2 0 11.7 1.6
Soliditet 1 91.4 3
Resultatgrad 71.4 22.2
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 0 0.1 1.8
Total kapitalrentabilitet -41.7 31.1 40.8
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex