Soløyfisk As
Juridisk navn:  Soløyfisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Soløyveien 13 Soløyveien 13 Fax:
8380 Ramberg 8380 Ramberg
Fylke: Kommune:
Nordland Flakstad
Org.nr: 921090706
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/2/2018 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -9.000
Egenkapital: 55.000
Regnskap for  Soløyfisk As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -10.000
Driftsresultat -10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -9.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000
Sum omløpsmidler 28.000
Sum eiendeler 62.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital 55.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -10.000
Driftskostnader -10.000
Driftsresultat -10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 34.000
Sum varige driftsmidler 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 34.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 28.000
Sum omløpsmidler 28.000
Sum eiendeler 62.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 4
Soliditet 88.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet -16.1
Signatur
03.07.2018
Prokurister
03.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex