Smestadgynekologene AS
Juridisk navn:  Smestadgynekologene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23331800
Oscars Gate 20 Oscars Gate 20 Fax: 23331801
0352 Oslo 352 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 890610862
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/1/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Laeng Bedriftservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.34%
Resultat  
  
229.85%
Egenkapital  
  
21.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.760.000 4.562.000 4.601.000 4.080.000 4.302.000
Resultat: 174.000 -134.000 -218.000 -236.000 154.000
Egenkapital: 712.000 585.000 697.000 869.000 1.052.000
Regnskap for  Smestadgynekologene AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.760.000 4.562.000 4.601.000 4.080.000 4.302.000
Driftskostnader -4.574.000 -4.684.000 -4.808.000 -4.309.000 -4.151.000
Driftsresultat 186.000 -122.000 -207.000 -229.000 151.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 7.000 9.000
Finanskostnader -14.000 -14.000 -13.000 -14.000 -7.000
Finans -12.000 -12.000 -11.000 -7.000 2.000
Resultat før skatt 174.000 -134.000 -218.000 -236.000 154.000
Skattekostnad -47.000 23.000 46.000 52.000 -42.000
Årsresultat 127.000 -112.000 -172.000 -183.000 111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 181.000 229.000 206.000 160.000 131.000
Sum omløpsmidler 1.401.000 1.019.000 1.108.000 1.367.000 1.560.000
Sum eiendeler 1.582.000 1.248.000 1.314.000 1.527.000 1.691.000
Sum opptjent egenkapital 177.000 50.000 162.000 334.000 517.000
Sum egenkapital 712.000 585.000 697.000 869.000 1.052.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 871.000 662.000 617.000 658.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 1.583.000 1.247.000 1.314.000 1.527.000 1.692.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.760.000 4.562.000 4.600.000 4.080.000 4.302.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 4.760.000 4.562.000 4.601.000 4.080.000 4.302.000
Varekostnad -152.000 -152.000 -158.000 -124.000 -119.000
Lønninger -1.998.000 -2.316.000 -2.326.000 -2.102.000 -1.831.000
Avskrivning 0 0 0 -24.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.424.000 -2.216.000 -2.324.000 -2.059.000 -2.123.000
Driftskostnader -4.574.000 -4.684.000 -4.808.000 -4.309.000 -4.151.000
Driftsresultat 186.000 -122.000 -207.000 -229.000 151.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 7.000 9.000
Finanskostnader -14.000 -14.000 -13.000 -14.000 -7.000
Finans -12.000 -12.000 -11.000 -7.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 127.000 -112.000 -172.000 -183.000 111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 145.000 192.000 169.000 123.000 70.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 20.000
Driftsløsøre 37.000 37.000 37.000 37.000 41.000
Sum varige driftsmidler 37.000 37.000 37.000 37.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 181.000 229.000 206.000 160.000 131.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 100.000 0 0 0 0
Andre fordringer 361.000 70.000 344.000 320.000 312.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 940.000 949.000 764.000 1.046.000 1.248.000
Sum omløpsmidler 1.401.000 1.019.000 1.108.000 1.367.000 1.560.000
Sum eiendeler 1.582.000 1.248.000 1.314.000 1.527.000 1.691.000
Sum opptjent egenkapital 177.000 50.000 162.000 334.000 517.000
Sum egenkapital 712.000 585.000 697.000 869.000 1.052.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 47.000 23.000 30.000 36.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 36.000
Skyldig offentlige avgifter 142.000 172.000 176.000 141.000 126.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 682.000 467.000 412.000 481.000 451.000
Sum kortsiktig gjeld 871.000 662.000 617.000 658.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 1.583.000 1.247.000 1.314.000 1.527.000 1.692.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 530.000 357.000 491.000 709.000 920.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.8 2.1 2.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.8 2.1 2.5
Soliditet 4 46.9 5 56.9 62.2
Resultatgrad 3.9 -2.7 -4.5 -5.6 3.5
Rentedekningsgrad 13.3 -8.7 -15.9 -15.9 22.9
Gjeldsgrad 1.2 1.1 0.9 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 11.9 -9.6 -15.6 -14.5 9.5
Signatur
22.08.2016
SIGNATUR I FELLESSKAP
NYGAARD TORIL
MORTENSEN OVE ANDREAS
Prokurister
22.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex