Skipsaksjeselskapet Taurus
Juridisk navn:  Skipsaksjeselskapet Taurus
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76110400
Postboks 373 Søndre Frydenlund Alle 6 Fax: 76121475
8401 Sortland 8400 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 935447690
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Svein Mikal Gregussen
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
65.08%
Egenkapital  
  
-0.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 1.000.000
Resultat: -22.000 -63.000 -790.000 -8.263.000 901.000
Egenkapital: -5.338.000 -5.316.000 -5.253.000 -4.463.000 3.980.000
Regnskap for  Skipsaksjeselskapet Taurus
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.000.000
Driftskostnader -21.000 -63.000 13.000 -4.720.000 -296.000
Driftsresultat -21.000 -63.000 13.000 -4.720.000 704.000
Finansinntekter 0 0 0 0 175.000
Finanskostnader 0 0 -803.000 -3.543.000 24.000
Finans 0 0 -803.000 -3.543.000 199.000
Resultat før skatt -22.000 -63.000 -790.000 -8.263.000 901.000
Skattekostnad 0 0 0 -180.000 -244.000
Årsresultat -22.000 -63.000 -790.000 -8.443.000 657.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 800.000 6.553.000
Sum omløpsmidler 8.000 26.000 26.000 19.000 4.170.000
Sum eiendeler 8.000 26.000 26.000 819.000 10.723.000
Sum opptjent egenkapital -6.088.000 -6.066.000 -6.003.000 -5.213.000 3.230.000
Sum egenkapital -5.338.000 -5.316.000 -5.253.000 -4.463.000 3.980.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.346.000 5.342.000 5.279.000 5.282.000 6.744.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 26.000 26.000 819.000 10.724.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 1.000.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 84.000 18.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -63.000 13.000 -4.804.000 -314.000
Driftskostnader -21.000 -63.000 13.000 -4.720.000 -296.000
Driftsresultat -21.000 -63.000 13.000 -4.720.000 704.000
Finansinntekter 0 0 0 0 175.000
Finanskostnader 0 0 -803.000 -3.543.000 24.000
Finans 0 0 -803.000 -3.543.000 199.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -520.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -63.000 -790.000 -8.443.000 657.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 180.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 800.000 6.373.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 800.000 6.553.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 18.000 18.000 18.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 8.000 26.000 26.000 19.000 4.170.000
Sum eiendeler 8.000 26.000 26.000 819.000 10.723.000
Sum opptjent egenkapital -6.088.000 -6.066.000 -6.003.000 -5.213.000 3.230.000
Sum egenkapital -5.338.000 -5.316.000 -5.253.000 -4.463.000 3.980.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.278.000 5.252.000 5.222.000 5.221.000 6.242.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 45.000 10.000 13.000 59.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 233.000
Skyldig offentlige avgifter 22.000 22.000 22.000 22.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 23.000 25.000 26.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 5.346.000 5.342.000 5.279.000 5.282.000 6.744.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 26.000 26.000 819.000 10.724.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.338.000 -5.316.000 -5.253.000 -5.263.000 -2.574.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.7
Soliditet -20446.2 -20203.8 -544.9 37.1
Resultatgrad 70.4
Rentedekningsgrad 0 -1.3 -36.6
Gjeldsgrad -1.2 1.7
Total kapitalrentabilitet -262.5 -242.3 5 -576.3 8.2
Signatur
23.04.2020
STYREFORMANN ALENE ELLER TO AV STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex