Skipsaksjeselskapet Hardingen AS
Juridisk navn:  Skipsaksjeselskapet Hardingen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48079500
Postboks 531 Strandgata 94 Fax:
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 976650123
Aksjekapital: 10.198.278 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/3/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Reidar Sund Revisjon AS
Regnskapsfører: Gl Skipsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
137.79%
Egenkapital  
  
3.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 202.000 0 0 0
Resultat: 9.797.000 4.120.000 6.906.000 11.623.000 7.479.000
Egenkapital: 81.750.000 79.026.000 78.300.000 75.106.000 66.356.000
Regnskap for  Skipsaksjeselskapet Hardingen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 202.000 0 0 0
Driftskostnader -2.272.000 -1.636.000 -277.000 -729.000 -48.000
Driftsresultat -2.272.000 -1.434.000 -277.000 -729.000 -48.000
Finansinntekter 12.510.000 6.007.000 7.522.000 12.522.000 7.527.000
Finanskostnader -442.000 -452.000 -339.000 -170.000 0
Finans 12.068.000 5.555.000 7.183.000 12.352.000 7.527.000
Resultat før skatt 9.797.000 4.120.000 6.906.000 11.623.000 7.479.000
Skattekostnad 482.000 383.000 65.000 127.000 0
Årsresultat 10.279.000 4.503.000 6.972.000 11.750.000 7.479.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 71.657.000 72.125.000 57.792.000 53.878.000 44.365.000
Sum omløpsmidler 31.139.000 26.053.000 34.841.000 34.677.000 22.208.000
Sum eiendeler 102.796.000 98.178.000 92.633.000 88.555.000 66.573.000
Sum opptjent egenkapital 38.110.000 35.386.000 34.660.000 31.466.000 22.716.000
Sum egenkapital 81.750.000 79.026.000 78.300.000 75.106.000 66.356.000
Sum langsiktig gjeld 10.156.000 10.726.000 9.096.000 9.265.000 0
Sum kortsiktig gjeld 10.890.000 8.426.000 5.237.000 4.184.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 102.796.000 98.178.000 92.633.000 88.555.000 66.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 202.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 202.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -707.000 -676.000 -183.000 0 0
Avskrivning -222.000 -221.000 0 0 0
Nedskrivning -731.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -612.000 -739.000 -94.000 -729.000 -48.000
Driftskostnader -2.272.000 -1.636.000 -277.000 -729.000 -48.000
Driftsresultat -2.272.000 -1.434.000 -277.000 -729.000 -48.000
Finansinntekter 12.510.000 6.007.000 7.522.000 12.522.000 7.527.000
Finanskostnader -442.000 -452.000 -339.000 -170.000 0
Finans 12.068.000 5.555.000 7.183.000 12.352.000 7.527.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -7.554.000 -3.777.000 -3.777.000 -3.000.000 0
Årsresultat 10.279.000 4.503.000 6.972.000 11.750.000 7.479.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.057.000 575.000 192.000 127.000 0
Fast eiendom 12.120.000 13.035.000 13.184.000 9.336.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.120.000 13.035.000 13.184.000 9.336.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 58.480.000 58.515.000 44.415.000 44.415.000 44.365.000
Sum anleggsmidler 71.657.000 72.125.000 57.792.000 53.878.000 44.365.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 0 0 0 0
Andre fordringer 30.996.000 25.893.000 34.641.000 33.314.000 19.021.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 126.000 160.000 199.000 1.363.000 3.187.000
Sum omløpsmidler 31.139.000 26.053.000 34.841.000 34.677.000 22.208.000
Sum eiendeler 102.796.000 98.178.000 92.633.000 88.555.000 66.573.000
Sum opptjent egenkapital 38.110.000 35.386.000 34.660.000 31.466.000 22.716.000
Sum egenkapital 81.750.000 79.026.000 78.300.000 75.106.000 66.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.156.000 10.726.000 9.096.000 9.265.000 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000 422.000 94.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 34.000 30.000 0 0
Utbytte -7.554.000 -3.777.000 -3.777.000 -3.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.276.000 4.611.000 1.008.000 1.090.000 203.000
Sum kortsiktig gjeld 10.890.000 8.426.000 5.237.000 4.184.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 102.796.000 98.178.000 92.633.000 88.555.000 66.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.249.000 17.627.000 29.604.000 30.493.000 21.991.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.1 6.7 8.3 102.3
Likviditetsgrad 2 2.9 3.1 6.7 8.3 102.4
Soliditet 79.5 80.5 84.5 84.8 99.7
Resultatgrad -709.9
Rentedekningsgrad -5.1 -3.2 -0.8 69.4
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 4.7 7.8 13.3 11.2
Signatur
14.03.2017
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR
KOLBJØRNSEN SUSANN MIRANDA
Prokurister
14.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex