SJT Miljø AS
Juridisk navn:  Sjt Miljø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51791780
Kuliaveien 101 Kuliaveien 101 Fax: 51791781
4618 Kristiansand S 4618 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 980403998
Aksjekapital: 9.500.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/22/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21%
Resultat  
  
554.95%
Egenkapital  
  
-4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.107.000 17.856.000 66.813.000 53.186.000 58.569.000
Resultat: 1.454.000 222.000 676.000 -10.985.000 -9.763.000
Egenkapital: 19.554.000 20.368.000 7.332.000 -14.756.000 3.525.000
Regnskap for  SJT Miljø AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.107.000 17.856.000 66.813.000 53.186.000 58.569.000
Driftskostnader -12.650.000 -17.594.000 -65.891.000 -63.855.000 -67.994.000
Driftsresultat 1.458.000 260.000 922.000 -10.669.000 -9.425.000
Finansinntekter 18.000 2.000 10.000 12.000 11.000
Finanskostnader -22.000 -41.000 -256.000 -328.000 -349.000
Finans -4.000 -39.000 -246.000 -316.000 -338.000
Resultat før skatt 1.454.000 222.000 676.000 -10.985.000 -9.763.000
Skattekostnad -320.000 -115.000 -398.000 0 2.038.000
Årsresultat 1.134.000 107.000 278.000 -10.985.000 -7.724.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 774.000 2.212.000 6.302.000 3.041.000 12.325.000
Sum omløpsmidler 27.835.000 26.268.000 10.418.000 9.310.000 10.943.000
Sum eiendeler 28.609.000 28.480.000 16.720.000 12.351.000 23.268.000
Sum opptjent egenkapital 0 -2.061.000 -2.168.000 -24.256.000 -5.975.000
Sum egenkapital 19.554.000 20.368.000 7.332.000 -14.756.000 3.525.000
Sum langsiktig gjeld 315.000 4.915.000 4.515.000 12.104.000 5.304.000
Sum kortsiktig gjeld 8.740.000 3.197.000 4.874.000 15.004.000 14.439.000
Sum gjeld og egenkapital 28.609.000 28.480.000 16.721.000 12.352.000 23.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.087.000 17.683.000 58.629.000 52.626.000 58.319.000
Andre inntekter 1.020.000 173.000 8.185.000 560.000 250.000
Driftsinntekter 14.107.000 17.856.000 66.813.000 53.186.000 58.569.000
Varekostnad -686.000 -1.731.000 -17.972.000 -4.479.000 -6.153.000
Lønninger -6.224.000 -8.540.000 -22.433.000 -28.142.000 -29.804.000
Avskrivning -83.000 -247.000 -1.566.000 -2.190.000 -2.290.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.657.000 -7.076.000 -23.920.000 -29.044.000 -29.747.000
Driftskostnader -12.650.000 -17.594.000 -65.891.000 -63.855.000 -67.994.000
Driftsresultat 1.458.000 260.000 922.000 -10.669.000 -9.425.000
Finansinntekter 18.000 2.000 10.000 12.000 11.000
Finanskostnader -22.000 -41.000 -256.000 -328.000 -349.000
Finans -4.000 -39.000 -246.000 -316.000 -338.000
Konsernbidrag -7.081.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.134.000 107.000 278.000 -10.985.000 -7.724.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.395.000 5.371.000 0 7.296.000
Fast eiendom 0 0 0 0 250.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 312.000 355.000 469.000 3.041.000 4.778.000
Sum varige driftsmidler 312.000 355.000 469.000 3.041.000 5.029.000
Sum finansielle anleggsmidler 462.000 462.000 462.000 0 0
Sum anleggsmidler 774.000 2.212.000 6.302.000 3.041.000 12.325.000
Varebeholdning 0 0 0 558.000 492.000
Kundefordringer 749.000 2.339.000 3.765.000 7.505.000 8.314.000
Andre fordringer 23.275.000 23.662.000 5.005.000 364.000 1.121.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.811.000 267.000 1.648.000 883.000 1.016.000
Sum omløpsmidler 27.835.000 26.268.000 10.418.000 9.310.000 10.943.000
Sum eiendeler 28.609.000 28.480.000 16.720.000 12.351.000 23.268.000
Sum opptjent egenkapital 0 -2.061.000 -2.168.000 -24.256.000 -5.975.000
Sum egenkapital 19.554.000 20.368.000 7.332.000 -14.756.000 3.525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 315.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 508.000 0 5.783.000 4.734.000
Sum langsiktig gjeld 315.000 4.915.000 4.515.000 12.104.000 5.304.000
Leverandørgjeld 360.000 1.033.000 1.203.000 3.624.000 3.593.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 650.000 809.000 1.058.000 2.564.000 2.797.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.730.000 846.000 2.612.000 3.033.000 3.316.000
Sum kortsiktig gjeld 8.740.000 3.197.000 4.874.000 15.004.000 14.439.000
Sum gjeld og egenkapital 28.609.000 28.480.000 16.721.000 12.352.000 23.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.095.000 23.071.000 5.544.000 -5.694.000 -3.496.000
Likviditetsgrad 1 3.2 8.2 2.1 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 3.2 8.2 2.1 0.6 0.8
Soliditet 68.3 71.5 43.8 -119.5 15.1
Resultatgrad 10.3 1.5 1.4 -20.1 -16.1
Rentedekningsgrad 66.3 6.3 3.6 -32.5 -27.0
Gjeldsgrad 0.5 0.4 1.3 -1.8 5.6
Total kapitalrentabilitet 5.2 0.9 5.6 -86.3 -40.5
Signatur
29.04.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex