Salomonsen AS
Juridisk navn:  Salomonsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51890180
Østervåg 13 Østervåg 13 Fax: 51549968
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 936888194
Aksjekapital: 590.240 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/29/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
7.53%
Resultat  
  
113.73%
Egenkapital  
  
2.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.152.000 6.651.000 6.177.000 6.400.000 6.905.000
Resultat: 825.000 386.000 259.000 387.000 1.121.000
Egenkapital: 2.014.000 1.956.000 1.911.000 1.915.000 1.826.000
Regnskap for  Salomonsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.152.000 6.651.000 6.177.000 6.400.000 6.905.000
Driftskostnader -6.321.000 -6.318.000 -5.910.000 -6.002.000 -5.779.000
Driftsresultat 832.000 333.000 268.000 398.000 1.126.000
Finansinntekter 0 60.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -10.000 -12.000 -8.000
Finans -7.000 53.000 -9.000 -12.000 -5.000
Resultat før skatt 825.000 386.000 259.000 387.000 1.121.000
Skattekostnad -182.000 -90.000 -63.000 -98.000 -305.000
Årsresultat 644.000 296.000 196.000 289.000 816.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 149.000 144.000 110.000 127.000 145.000
Sum omløpsmidler 3.596.000 3.115.000 2.920.000 2.952.000 3.690.000
Sum eiendeler 3.745.000 3.259.000 3.030.000 3.079.000 3.835.000
Sum opptjent egenkapital 1.423.000 1.366.000 1.320.000 1.325.000 1.236.000
Sum egenkapital 2.014.000 1.956.000 1.911.000 1.915.000 1.826.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.732.000 1.303.000 1.119.000 1.164.000 2.008.000
Sum gjeld og egenkapital 3.745.000 3.259.000 3.029.000 3.079.000 3.834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.152.000 6.651.000 6.177.000 6.400.000 6.905.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.152.000 6.651.000 6.177.000 6.400.000 6.905.000
Varekostnad -3.116.000 -3.221.000 -2.960.000 -3.131.000 -3.122.000
Lønninger -2.101.000 -2.034.000 -1.889.000 -1.895.000 -1.744.000
Avskrivning -13.000 -3.000 -17.000 -16.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.091.000 -1.060.000 -1.044.000 -960.000 -897.000
Driftskostnader -6.321.000 -6.318.000 -5.910.000 -6.002.000 -5.779.000
Driftsresultat 832.000 333.000 268.000 398.000 1.126.000
Finansinntekter 0 60.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -10.000 -12.000 -8.000
Finans -7.000 53.000 -9.000 -12.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -250.000 -200.000 -200.000 -800.000
Årsresultat 644.000 296.000 196.000 289.000 816.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 8.000 10.000 10.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 37.000 0 17.000 33.000
Sum varige driftsmidler 40.000 37.000 0 17.000 33.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 149.000 144.000 110.000 127.000 145.000
Varebeholdning 2.079.000 1.949.000 2.062.000 2.117.000 2.340.000
Kundefordringer 11.000 18.000 37.000 14.000 3.000
Andre fordringer 163.000 183.000 160.000 214.000 175.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.344.000 966.000 661.000 607.000 1.172.000
Sum omløpsmidler 3.596.000 3.115.000 2.920.000 2.952.000 3.690.000
Sum eiendeler 3.745.000 3.259.000 3.030.000 3.079.000 3.835.000
Sum opptjent egenkapital 1.423.000 1.366.000 1.320.000 1.325.000 1.236.000
Sum egenkapital 2.014.000 1.956.000 1.911.000 1.915.000 1.826.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 289.000 325.000 309.000 270.000 324.000
Betalbar skatt 183.000 88.000 63.000 97.000 305.000
Skyldig offentlige avgifter 381.000 371.000 305.000 367.000 372.000
Utbytte -600.000 -250.000 -200.000 -200.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 279.000 268.000 243.000 230.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 1.732.000 1.303.000 1.119.000 1.164.000 2.008.000
Sum gjeld og egenkapital 3.745.000 3.259.000 3.029.000 3.079.000 3.834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.864.000 1.812.000 1.801.000 1.788.000 1.682.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.4 2.6 2.5 1.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7
Soliditet 53.8 6 63.1 62.2 47.6
Resultatgrad 11.6 5 4.3 6.2 16.3
Rentedekningsgrad 118.9 47.6 26.8 33.2 141.1
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.6 0.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 22.2 12.1 8.9 12.9 29.4
Signatur
13.07.2006
SELSKAPETS SIGNATUR TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
13.07.2006
PROKURA HVER FOR SEG:
NILS SALOMONSEN
HENNING SALOMONSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex