Ruinen V/shabbir
Juridisk navn:  Ruinen V/shabbir
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22570255
St. Halvards Plass 2 St. Halvards Plass 2 Fax:
0192 Oslo 192 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 876578832
Aksjekapital: -63 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/13/1996
Foretakstype: ENK
Tidligere navn: ruinen pub v/shabbir
Regnskapsfører: Pso Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.57%
Resultat  
  
14.34%
Egenkapital  
  
58.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2003 2002
Omsetning: 4.392.000 4.282.000
Resultat: 287.000 251.000
Egenkapital: -26.000 -63.000
Regnskap for  Ruinen V/shabbir
Resultat 2003 2002
Driftsinntekter 4.392.000 4.282.000
Driftskostnader -4.104.000 -4.031.000
Driftsresultat 287.000 252.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Resultat før skatt 287.000 251.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 93.000 77.000
Sum eiendeler 93.000 77.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -26.000 -63.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 119.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000 77.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 4.392.000 4.282.000
Varekostnad -1.865.000 -2.114.000
Lønninger -720.000 -488.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.519.000 -1.429.000
Driftskostnader -4.104.000 -4.031.000
Driftsresultat 287.000 252.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 86.000 65.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 7.000 12.000
Sum omløpsmidler 93.000 77.000
Sum eiendeler 93.000 77.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -26.000 -63.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 100.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000 77.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000 -63.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1
Soliditet -28.0 -81.8
Resultatgrad 6.5 5.9
Rentedekningsgrad 252.0
Gjeldsgrad -4.6 -2.2
Total kapitalrentabilitet 308.6 327.3
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex