Rosnes B3 Moss Borettslag
Juridisk navn:  Rosnes B3 Moss Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Varnaveien 34 Varnaveien 34 Fax: 69206560
1523 Moss 1523 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 820471172
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 2/16/2018
Foretakstype: BRL
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Vansjø Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
96.91%
Resultat  
  
90.73%
Egenkapital  
  
151.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 2.993.000 1.520.000
Resultat: 1.049.000 550.000
Egenkapital: 1.603.000 638.000
Regnskap for  Rosnes B3 Moss Borettslag
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 2.993.000 1.520.000
Driftskostnader -699.000 -284.000
Driftsresultat 2.207.000 1.195.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -1.246.000 -687.000
Finans -1.245.000 -686.000
Resultat før skatt 1.049.000 550.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 965.000 508.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 81.745.000 81.545.000
Sum omløpsmidler 305.000 443.000
Sum eiendeler 82.050.000 81.988.000
Sum opptjent egenkapital 1.473.000 508.000
Sum egenkapital 1.603.000 638.000
Sum langsiktig gjeld 80.383.000 81.092.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 82.050.000 81.988.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 2.993.000 1.520.000
Driftsinntekter 2.993.000 1.520.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -34.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -665.000 -284.000
Driftskostnader -699.000 -284.000
Driftsresultat 2.207.000 1.195.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -1.246.000 -687.000
Finans -1.245.000 -686.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 965.000 508.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 81.745.000 81.545.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 81.745.000 81.545.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 81.745.000 81.545.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer -4.000 58.000
Andre fordringer 53.000 41.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 256.000 344.000
Sum omløpsmidler 305.000 443.000
Sum eiendeler 82.050.000 81.988.000
Sum opptjent egenkapital 1.473.000 508.000
Sum egenkapital 1.603.000 638.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 80.383.000 81.092.000
Leverandørgjeld 53.000 115.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 82.050.000 81.988.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 241.000 185.000
Likviditetsgrad 1 4.8 1.7
Likviditetsgrad 2 4.8 1.7
Soliditet 2 0.8
Resultatgrad 73.7 78.6
Rentedekningsgrad 1.8 1.7
Gjeldsgrad 50.2 127.5
Total kapitalrentabilitet 2.7 1.5
Signatur
28.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex