Rett Entreprenør As
Juridisk navn:  Rett Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40603333
Postboks 120 Skøyen Thunes Vei 2 Fax:
0212 Oslo 274 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 995872641
Aksjekapital: 275.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/19/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Regnskapsfører: Vestfold Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
69.37%
Resultat  
  
547.67%
Egenkapital  
  
153.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.067.000 4.763.000 632.000 850.000 3.635.000
Resultat: 1.114.000 172.000 -31.000 -26.000 412.000
Egenkapital: 1.425.000 563.000 497.000 528.000 515.000
Regnskap for  Rett Entreprenør As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.067.000 4.763.000 632.000 850.000 3.635.000
Driftskostnader -6.953.000 -4.292.000 -489.000 -1.351.000 -3.213.000
Driftsresultat 1.116.000 471.000 142.000 -501.000 422.000
Finansinntekter 0 40.000 -96.000 493.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -339.000 -78.000 -18.000 -10.000
Finans -2.000 -299.000 -174.000 475.000 -9.000
Resultat før skatt 1.114.000 172.000 -31.000 -26.000 412.000
Skattekostnad -253.000 -56.000 0 39.000 -108.000
Årsresultat 862.000 117.000 -31.000 13.000 304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 362.000 27.000 44.000 62.000 577.000
Sum omløpsmidler 3.079.000 1.799.000 1.227.000 1.113.000 1.035.000
Sum eiendeler 3.441.000 1.826.000 1.271.000 1.175.000 1.612.000
Sum opptjent egenkapital 1.177.000 315.000 222.000 253.000 240.000
Sum egenkapital 1.425.000 563.000 497.000 528.000 515.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 411.000
Sum kortsiktig gjeld 2.016.000 1.263.000 775.000 647.000 686.000
Sum gjeld og egenkapital 3.441.000 1.826.000 1.272.000 1.175.000 1.612.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.067.000 4.763.000 632.000 783.000 3.635.000
Andre inntekter 0 0 0 68.000 0
Driftsinntekter 8.067.000 4.763.000 632.000 850.000 3.635.000
Varekostnad -4.285.000 -3.044.000 -60.000 0 0
Lønninger -1.668.000 -674.000 -285.000 -748.000 -2.896.000
Avskrivning -22.000 -17.000 -17.000 -53.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -978.000 -557.000 -127.000 -550.000 -273.000
Driftskostnader -6.953.000 -4.292.000 -489.000 -1.351.000 -3.213.000
Driftsresultat 1.116.000 471.000 142.000 -501.000 422.000
Finansinntekter 0 40.000 -96.000 493.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -339.000 -78.000 -18.000 -10.000
Finans -2.000 -299.000 -174.000 475.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 862.000 117.000 -31.000 13.000 304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 136.000 27.000 44.000 62.000 577.000
Sum varige driftsmidler 136.000 27.000 44.000 62.000 577.000
Sum finansielle anleggsmidler 226.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 362.000 27.000 44.000 62.000 577.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.290.000 359.000 89.000 0 392.000
Andre fordringer 18.000 6.000 36.000 50.000 526.000
Sum investeringer 0 0 969.000 1.026.000 0
Kasse, bank 1.770.000 1.434.000 134.000 37.000 116.000
Sum omløpsmidler 3.079.000 1.799.000 1.227.000 1.113.000 1.035.000
Sum eiendeler 3.441.000 1.826.000 1.271.000 1.175.000 1.612.000
Sum opptjent egenkapital 1.177.000 315.000 222.000 253.000 240.000
Sum egenkapital 1.425.000 563.000 497.000 528.000 515.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 39.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 411.000
Leverandørgjeld 917.000 772.000 25.000 497.000 7.000
Betalbar skatt 253.000 56.000 0 0 74.000
Skyldig offentlige avgifter 458.000 128.000 120.000 21.000 347.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 389.000 308.000 630.000 129.000 258.000
Sum kortsiktig gjeld 2.016.000 1.263.000 775.000 647.000 686.000
Sum gjeld og egenkapital 3.441.000 1.826.000 1.272.000 1.175.000 1.612.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.063.000 536.000 452.000 466.000 349.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.6 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.6 1.7 1.6
Soliditet 41.4 30.8 39.1 44.9 31.9
Resultatgrad 13.8 9.9 22.5 -58.9 11.6
Rentedekningsgrad 5 1.4 1.8 -27.8 42.3
Gjeldsgrad 1.4 2.2 1.6 1.2 2.1
Total kapitalrentabilitet 32.4 2 3.6 -0.7 26.2
Signatur
20.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex