Restaurant-Invest AS
Juridisk navn:  Restaurant-Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46626619
Postboks 103 Skagenkaien 5 Fax: 51859551
4001 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 937103603
Aksjekapital: 1.272.500 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 5/20/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.77%
Resultat  
  
-643.57%
Egenkapital  
  
-106.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.629.000 21.517.000 20.191.000 21.629.000 22.945.000
Resultat: -1.041.000 -140.000 -1.155.000 67.000 511.000
Egenkapital: -2.021.000 -979.000 -840.000 316.000 1.898.000
Regnskap for  Restaurant-Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.629.000 21.517.000 20.191.000 21.629.000 22.945.000
Driftskostnader -20.650.000 -21.656.000 -21.354.000 -21.574.000 -22.463.000
Driftsresultat -1.021.000 -138.000 -1.163.000 55.000 481.000
Finansinntekter 0 0 9.000 14.000 32.000
Finanskostnader -21.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -21.000 -2.000 8.000 13.000 30.000
Resultat før skatt -1.041.000 -140.000 -1.155.000 67.000 511.000
Skattekostnad 0 0 0 -50.000 -126.000
Årsresultat -1.041.000 -140.000 -1.155.000 18.000 385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 184.000 315.000 699.000 997.000
Sum omløpsmidler 893.000 1.671.000 1.727.000 3.938.000 3.496.000
Sum eiendeler 1.066.000 1.855.000 2.042.000 4.637.000 4.493.000
Sum opptjent egenkapital -2.297.000 -1.256.000 -1.116.000 39.000 1.621.000
Sum egenkapital -2.021.000 -979.000 -840.000 316.000 1.898.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.087.000 2.835.000 2.881.000 4.321.000 2.596.000
Sum gjeld og egenkapital 1.066.000 1.855.000 2.041.000 4.636.000 4.493.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.568.000 21.371.000 19.750.000 21.629.000 22.944.000
Andre inntekter 61.000 146.000 441.000 0 1.000
Driftsinntekter 19.629.000 21.517.000 20.191.000 21.629.000 22.945.000
Varekostnad -4.325.000 -4.506.000 -4.287.000 -4.771.000 -4.837.000
Lønninger -5.828.000 -6.142.000 -6.515.000 -6.358.000 -6.722.000
Avskrivning -137.000 -132.000 -251.000 -385.000 -352.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.360.000 -10.876.000 -10.301.000 -10.060.000 -10.552.000
Driftskostnader -20.650.000 -21.656.000 -21.354.000 -21.574.000 -22.463.000
Driftsresultat -1.021.000 -138.000 -1.163.000 55.000 481.000
Finansinntekter 0 0 9.000 14.000 32.000
Finanskostnader -21.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -21.000 -2.000 8.000 13.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.600.000 0
Årsresultat -1.041.000 -140.000 -1.155.000 18.000 385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 146.000 157.000 288.000 671.000 970.000
Sum varige driftsmidler 146.000 157.000 288.000 671.000 970.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 173.000 184.000 315.000 699.000 997.000
Varebeholdning 280.000 272.000 279.000 233.000 240.000
Kundefordringer 126.000 225.000 37.000 34.000 32.000
Andre fordringer 127.000 439.000 765.000 1.139.000 438.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 360.000 735.000 644.000 2.532.000 2.786.000
Sum omløpsmidler 893.000 1.671.000 1.727.000 3.938.000 3.496.000
Sum eiendeler 1.066.000 1.855.000 2.042.000 4.637.000 4.493.000
Sum opptjent egenkapital -2.297.000 -1.256.000 -1.116.000 39.000 1.621.000
Sum egenkapital -2.021.000 -979.000 -840.000 316.000 1.898.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 6.000 0 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.175.000 1.069.000 1.133.000 1.046.000 600.000
Betalbar skatt 0 0 0 50.000 126.000
Skyldig offentlige avgifter 742.000 677.000 623.000 543.000 760.000
Utbytte 0 0 0 -1.600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.169.000 1.090.000 1.119.000 1.082.000 1.097.000
Sum kortsiktig gjeld 3.087.000 2.835.000 2.881.000 4.321.000 2.596.000
Sum gjeld og egenkapital 1.066.000 1.855.000 2.041.000 4.636.000 4.493.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.194.000 -1.164.000 -1.154.000 -383.000 900.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 0.6 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.5 0.9 1.3
Soliditet -189.6 -52.7 -41.2 6.8 42.2
Resultatgrad -5.2 -0.6 -5.8 0.3 2.1
Rentedekningsgrad -48.6 - 5 256.5
Gjeldsgrad -1.5 -2.9 -3.4 13.7 1.4
Total kapitalrentabilitet -95.8 -7.4 -56.5 1.5 11.4
Signatur
25.06.2020
2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, ELLER DET SAMLEDE STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex