Regnskapshuset Alpha Da
Juridisk navn:  Regnskapshuset Alpha Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92234411
Stanseveien 13 Stanseveien 13 Fax:
0975 Oslo 975 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914388651
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/13/2014
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.1%
Resultat  
  
-119.63%
Egenkapital  
  
-34.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.319.000 1.591.000 1.209.000 774.000 378.000
Resultat: -42.000 214.000 71.000 -51.000 -47.000
Egenkapital: 80.000 122.000 -92.000 -163.000 -112.000
Regnskap for  Regnskapshuset Alpha Da
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.319.000 1.591.000 1.209.000 774.000 378.000
Driftskostnader -1.361.000 -1.377.000 -1.136.000 -823.000 -425.000
Driftsresultat -41.000 213.000 73.000 -49.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -3.000 -1.000
Finans -1.000 0 -1.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt -42.000 214.000 71.000 -51.000 -47.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 214.000 71.000 -51.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 114.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 184.000 343.000 168.000 111.000 193.000
Sum eiendeler 202.000 457.000 168.000 111.000 193.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 122.000 -92.000 -163.000 -112.000
Sum egenkapital 80.000 122.000 -92.000 -163.000 -112.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 122.000 335.000 259.000 274.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 457.000 167.000 111.000 192.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.318.000 1.590.000 1.206.000 774.000 378.000
Andre inntekter 1.000 1.000 3.000 0 0
Driftsinntekter 1.319.000 1.591.000 1.209.000 774.000 378.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -772.000 -842.000 -569.000 -284.000 -65.000
Avskrivning -8.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -581.000 -535.000 -567.000 -539.000 -360.000
Driftskostnader -1.361.000 -1.377.000 -1.136.000 -823.000 -425.000
Driftsresultat -41.000 213.000 73.000 -49.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -3.000 -1.000
Finans -1.000 0 -1.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 214.000 71.000 -51.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 114.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 114.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 148.000 250.000 110.000 95.000 147.000
Andre fordringer 0 36.000 22.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 57.000 35.000 15.000 46.000
Sum omløpsmidler 184.000 343.000 168.000 111.000 193.000
Sum eiendeler 202.000 457.000 168.000 111.000 193.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 122.000 -92.000 -163.000 -112.000
Sum egenkapital 80.000 122.000 -92.000 -163.000 -112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 55.000 30.000 52.000 102.000 276.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 75.000 29.000 7.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 230.000 178.000 165.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 122.000 335.000 259.000 274.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 457.000 167.000 111.000 192.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 8.000 -91.000 -163.000 -111.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 0.6 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1 0.6 0.4 0.7
Soliditet 39.6 26.7 -55.1 -146.8 -58.3
Resultatgrad -3.1 13.4 6 -6.3 -12.2
Rentedekningsgrad 7 -16.3 -46.0
Gjeldsgrad 1.5 2.7 -2.8 -1.7 -2.7
Total kapitalrentabilitet -20.3 46.6 43.7 -44.1 -24.0
Signatur
18.04.2016
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
18.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex