Randstad As
Juridisk navn:  Randstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40021400
Postboks 1804 Vika Kristian Augusts Gate 15C Fax: 22313801
0123 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 948762404
Aksjekapital: 2.008.000 NOK
Antall ansatte: 751
Etableringsdato: 10/26/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Mazars Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.92%
Resultat  
  
49.22%
Egenkapital  
  
259.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 440.370.000 483.510.000 438.494.000 514.044.000 550.079.000
Resultat: -5.737.000 -11.297.000 -25.998.000 4.569.000 3.535.000
Egenkapital: 16.566.000 4.614.000 13.818.000 34.039.000 30.614.000
Regnskap for  Randstad As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 440.370.000 483.510.000 438.494.000 514.044.000 550.079.000
Driftskostnader -446.166.000 -495.467.000 -464.824.000 -513.398.000 -549.570.000
Driftsresultat -5.797.000 -11.957.000 -26.330.000 645.000 508.000
Finansinntekter 225.000 758.000 368.000 3.981.000 3.043.000
Finanskostnader -165.000 -97.000 -35.000 -58.000 -16.000
Finans 60.000 661.000 333.000 3.923.000 3.027.000
Resultat før skatt -5.737.000 -11.297.000 -25.998.000 4.569.000 3.535.000
Skattekostnad 997.000 2.092.000 5.777.000 -1.144.000 -1.226.000
Årsresultat -4.740.000 -9.204.000 -20.221.000 3.426.000 2.309.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.057.000 8.891.000 8.511.000 4.709.000 8.375.000
Sum omløpsmidler 97.880.000 101.231.000 100.794.000 134.356.000 157.797.000
Sum eiendeler 116.937.000 110.122.000 109.305.000 139.065.000 166.172.000
Sum opptjent egenkapital -718.000 -1.670.000 7.534.000 27.755.000 24.330.000
Sum egenkapital 16.566.000 4.614.000 13.818.000 34.039.000 30.614.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 116.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 100.371.000 105.508.000 95.486.000 104.910.000 135.540.000
Sum gjeld og egenkapital 116.937.000 110.122.000 109.304.000 139.065.000 166.172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 440.370.000 483.510.000 438.494.000 514.044.000 550.079.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 440.370.000 483.510.000 438.494.000 514.044.000 550.079.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -380.639.000 -386.313.000 -350.223.000 -413.385.000 -437.885.000
Avskrivning -130.000 -1.712.000 -1.883.000 -3.092.000 -3.071.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.397.000 -107.442.000 -112.718.000 -96.921.000 -108.614.000
Driftskostnader -446.166.000 -495.467.000 -464.824.000 -513.398.000 -549.570.000
Driftsresultat -5.797.000 -11.957.000 -26.330.000 645.000 508.000
Finansinntekter 225.000 758.000 368.000 3.981.000 3.043.000
Finanskostnader -165.000 -97.000 -35.000 -58.000 -16.000
Finans 60.000 661.000 333.000 3.923.000 3.027.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -5.000.000
Årsresultat -4.740.000 -9.204.000 -20.221.000 3.426.000 2.309.000
Balanse detaljer          
Goodwill 43.000 174.000 1.886.000 3.769.000 6.854.000
Sum Immatrielle midler 7.117.000 7.951.000 7.570.000 3.769.000 6.854.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 7.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.940.000 940.000 940.000 940.000 1.514.000
Sum anleggsmidler 19.057.000 8.891.000 8.511.000 4.709.000 8.375.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 47.292.000 44.051.000 43.974.000 38.870.000 65.522.000
Andre fordringer 27.445.000 24.653.000 24.344.000 21.098.000 32.889.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.410.000 11.398.000 11.339.000 10.159.000 14.346.000
Sum omløpsmidler 97.880.000 101.231.000 100.794.000 134.356.000 157.797.000
Sum eiendeler 116.937.000 110.122.000 109.305.000 139.065.000 166.172.000
Sum opptjent egenkapital -718.000 -1.670.000 7.534.000 27.755.000 24.330.000
Sum egenkapital 16.566.000 4.614.000 13.818.000 34.039.000 30.614.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 116.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.447.000 8.549.000 16.289.000 11.235.000 9.067.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 116.000 18.000
Leverandørgjeld 2.140.000 618.000 215.000 1.419.000 1.586.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.046.000 1.245.000
Skyldig offentlige avgifter 43.313.000 40.072.000 40.646.000 39.608.000 54.685.000
Utbytte 0 0 0 0 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 47.472.000 56.269.000 38.336.000 51.602.000 63.956.000
Sum kortsiktig gjeld 100.371.000 105.508.000 95.486.000 104.910.000 135.540.000
Sum gjeld og egenkapital 116.937.000 110.122.000 109.304.000 139.065.000 166.172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.491.000 -4.277.000 5.308.000 29.446.000 22.257.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.3 1.2
Soliditet 14.2 4.2 12.6 24.5 18.4
Resultatgrad -1.3 -2.5 0.1 0.1
Rentedekningsgrad -35.1 -123.3 -752.3 79.8 221.9
Gjeldsgrad 6.1 22.9 6.9 3.1 4.4
Total kapitalrentabilitet -4.8 -10.2 -23.8 3.3 2.1
Signatur
28.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex