Ramsholmen As
Juridisk navn:  Ramsholmen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Leknessund Leknessund Fax:
6926 Krakhella 6926 Krakhella
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Solund
Org.nr: 917755906
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-56.36%
Resultat  
  
122.73%
Egenkapital  
  
9.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 48.000 110.000
Resultat: 5.000 -22.000
Egenkapital: 45.000 41.000
Regnskap for  Ramsholmen As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 48.000 110.000
Driftskostnader -43.000 -132.000
Driftsresultat 5.000 -22.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 5.000 -22.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 5.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 24.000
Sum omløpsmidler 17.000 34.000
Sum eiendeler 51.000 58.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -22.000
Sum egenkapital 45.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.000 112.000
Andre inntekter 0 -2.000
Driftsinntekter 48.000 110.000
Varekostnad 0 -35.000
Lønninger -12.000 -53.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -44.000
Driftskostnader -43.000 -132.000
Driftsresultat 5.000 -22.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 5.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 22.000 24.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 22.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 24.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 8.000
Andre fordringer 15.000 13.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 14.000
Sum omløpsmidler 17.000 34.000
Sum eiendeler 51.000 58.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -22.000
Sum egenkapital 45.000 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 12.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 16.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.9
Likviditetsgrad 2 2.8 1.9
Soliditet 88.2 69.5
Resultatgrad 10.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.8 -37.3
Signatur
22.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
HELGESEN KARL FREDRIK TVEIT
Prokurister
22.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex