Røed Invest AS
Juridisk navn:  Røed Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62533755
Torggata 32 Torggata 32 Fax: 62529189
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 989066870
Aksjekapital: 2.080.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
43.75%
Egenkapital  
  
-0.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -9.000 -16.000 -24.000 -14.000 236.000
Egenkapital: 2.066.000 2.075.000 2.091.000 2.115.000 2.129.000
Regnskap for  Røed Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -16.000 -24.000 -14.000 -10.000
Driftsresultat -9.000 -16.000 -24.000 -14.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 247.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 247.000
Resultat før skatt -9.000 -16.000 -24.000 -14.000 236.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -16.000 -24.000 -14.000 236.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000
Sum omløpsmidler 0 0 16.000 68.000 354.000
Sum eiendeler 2.075.000 2.075.000 2.091.000 2.143.000 2.429.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -5.000 11.000 35.000 49.000
Sum egenkapital 2.066.000 2.075.000 2.091.000 2.115.000 2.129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 0 0 28.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 2.075.000 2.075.000 2.091.000 2.143.000 2.429.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -16.000 -24.000 -14.000 -10.000
Driftskostnader -9.000 -16.000 -24.000 -14.000 -10.000
Driftsresultat -9.000 -16.000 -24.000 -14.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 247.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 247.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat -9.000 -16.000 -24.000 -14.000 236.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000
Sum anleggsmidler 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 67.000 353.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 16.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 0 0 16.000 68.000 354.000
Sum eiendeler 2.075.000 2.075.000 2.091.000 2.143.000 2.429.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -5.000 11.000 35.000 49.000
Sum egenkapital 2.066.000 2.075.000 2.091.000 2.115.000 2.129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 9.000 0 0 28.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 0 0 28.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 2.075.000 2.075.000 2.091.000 2.143.000 2.429.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.000 0 16.000 40.000 54.000
Likviditetsgrad 1 0 2.4 1.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 2.5 1.2
Soliditet 99.6 1 1 98.7 87.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.8 -1.1 -0.7 9.8
Signatur
02.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex