Rødli Rørservice As
Juridisk navn:  Rødli Rørservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gilleskålveien 17 Gilleskålveien 17 Fax:
8904 Brønnøysund 8904 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 920747434
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/20/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 3.000
Resultat: -29.000
Egenkapital: 15.000
Regnskap for  Rødli Rørservice As
Resultat 2018
Driftsinntekter 3.000
Driftskostnader -32.000
Driftsresultat -29.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -29.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 16.000
Sum eiendeler 16.000
Sum opptjent egenkapital -29.000
Sum egenkapital 15.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 3.000
Varekostnad -1.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -31.000
Driftskostnader -32.000
Driftsresultat -29.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 4.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 12.000
Sum omløpsmidler 16.000
Sum eiendeler 16.000
Sum opptjent egenkapital -29.000
Sum egenkapital 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 93.8
Resultatgrad -966.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet -181.3
Signatur
26.04.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex