Prodeo As
Juridisk navn:  Prodeo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21095800
Postboks 4338 Nydalen Sandakerveien 138 Fax:
0402 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 862345622
Aksjekapital: 232.558 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/14/1991
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
71.54%
Resultat  
  
-85.84%
Egenkapital  
  
3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 446.000 260.000 960.000 -136.000 176.000
Resultat: 213.000 1.504.000 -33.000 -637.000 1.610.000
Egenkapital: -6.916.000 -7.130.000 -8.634.000 -8.601.000 -7.964.000
Regnskap for  Prodeo As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 446.000 260.000 960.000 -136.000 176.000
Driftskostnader -232.000 1.244.000 -983.000 -167.000 1.530.000
Driftsresultat 213.000 1.504.000 -23.000 -303.000 1.706.000
Finansinntekter 0 0 9.000 -64.000 0
Finanskostnader 0 0 -19.000 -270.000 -97.000
Finans 0 0 -10.000 -334.000 -97.000
Resultat før skatt 213.000 1.504.000 -33.000 -637.000 1.610.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 213.000 1.504.000 -33.000 -637.000 1.610.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.640.000 1.727.000
Sum omløpsmidler 5.000 36.000 149.000 806.000 315.000
Sum eiendeler 5.000 36.000 149.000 2.446.000 2.042.000
Sum opptjent egenkapital -7.149.000 -7.362.000 -8.866.000 -8.833.000 -8.196.000
Sum egenkapital -6.916.000 -7.130.000 -8.634.000 -8.601.000 -7.964.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.060.000 1.060.000
Sum kortsiktig gjeld 6.921.000 7.166.000 8.783.000 9.987.000 8.946.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 37.000 150.000 2.447.000 2.043.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 251.000 50.000 -136.000 254.000
Andre inntekter 438.000 9.000 910.000 0 -78.000
Driftsinntekter 446.000 260.000 960.000 -136.000 176.000
Varekostnad 0 0 0 -179.000 -28.000
Lønninger 84.000 -30.000 -311.000 -32.000 -26.000
Avskrivning 0 0 0 -87.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -316.000 1.274.000 -672.000 131.000 1.671.000
Driftskostnader -232.000 1.244.000 -983.000 -167.000 1.530.000
Driftsresultat 213.000 1.504.000 -23.000 -303.000 1.706.000
Finansinntekter 0 0 9.000 -64.000 0
Finanskostnader 0 0 -19.000 -270.000 -97.000
Finans 0 0 -10.000 -334.000 -97.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 213.000 1.504.000 -33.000 -637.000 1.610.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 1.640.000 1.727.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.640.000 1.727.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.640.000 1.727.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 63.000 0 256.000
Andre fordringer 3.000 29.000 30.000 797.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 6.000 57.000 9.000 38.000
Sum omløpsmidler 5.000 36.000 149.000 806.000 315.000
Sum eiendeler 5.000 36.000 149.000 2.446.000 2.042.000
Sum opptjent egenkapital -7.149.000 -7.362.000 -8.866.000 -8.833.000 -8.196.000
Sum egenkapital -6.916.000 -7.130.000 -8.634.000 -8.601.000 -7.964.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.060.000 1.060.000
Leverandørgjeld 305.000 536.000 1.580.000 1.915.000 1.658.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 18.000 95.000 13.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.616.000 6.612.000 7.108.000 8.059.000 7.275.000
Sum kortsiktig gjeld 6.921.000 7.166.000 8.783.000 9.987.000 8.946.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 37.000 150.000 2.447.000 2.043.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.916.000 -7.130.000 -8.634.000 -9.181.000 -8.631.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet - -19805.6 -5794.6 -351.6 -390.0
Resultatgrad 47.8 578.5 -2.4 222.8 969.3
Rentedekningsgrad -1.2 -1.4 17.6
Gjeldsgrad - -1.3 -1.3
Total kapitalrentabilitet 4 4177.8 -9.4 -15.0 83.5
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA
HARILDSTAD ODDGEIR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex