Poteten Holding As
Juridisk navn:  Poteten Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Christopher Krohnstad Huk Aveny 40B V/Christopher Krohnstad Huk Aveny 40B Fax:
0287 Oslo 287 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 818538332
Aksjekapital: 80.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Axera Business Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
15230.77%
Egenkapital  
  
0.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 1.967.000 -13.000
Egenkapital: 90.931.000 90.164.000
Regnskap for  Poteten Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -31.000 0
Driftsresultat -31.000 0
Finansinntekter 2.000.000 0
Finanskostnader -2.000 -13.000
Finans 1.998.000 -13.000
Resultat før skatt 1.967.000 -13.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 1.967.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 90.795.000 90.186.000
Sum omløpsmidler 144.000 18.000
Sum eiendeler 90.939.000 90.204.000
Sum opptjent egenkapital 1.967.000 0
Sum egenkapital 90.931.000 90.164.000
Sum langsiktig gjeld 0 40.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 90.940.000 90.204.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -31.000 0
Driftskostnader -31.000 0
Driftsresultat -31.000 0
Finansinntekter 2.000.000 0
Finanskostnader -2.000 -13.000
Finans 1.998.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.300.000 0
Årsresultat 1.967.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 90.795.000 90.186.000
Sum anleggsmidler 90.795.000 90.186.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 144.000 18.000
Sum omløpsmidler 144.000 18.000
Sum eiendeler 90.939.000 90.204.000
Sum opptjent egenkapital 1.967.000 0
Sum egenkapital 90.931.000 90.164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 40.000
Leverandørgjeld 9.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -1.300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 90.940.000 90.204.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 135.000 18.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -15.5 0
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 2.2 0
Signatur
09.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex