Osm Crew Management As
Juridisk navn:  Osm Crew Management As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41492000
Postboks 1684 Svinoddveien 12 Fax: 40479800
4857 Arendal 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Arendal
Org.nr: 958689756
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/30/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
176.48%
Resultat  
  
28.45%
Egenkapital  
  
37.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 60.435.000 21.859.000 20.138.000 53.271.000 50.441.000
Resultat: 1.630.000 1.269.000 510.000 654.000 11.067.000
Egenkapital: 4.756.000 3.466.000 3.365.000 3.591.000 8.091.000
Regnskap for  Osm Crew Management As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 60.435.000 21.859.000 20.138.000 53.271.000 50.441.000
Driftskostnader -59.733.000 -20.816.000 -19.023.000 -50.861.000 -48.129.000
Driftsresultat 701.000 1.043.000 1.115.000 2.411.000 2.312.000
Finansinntekter 4.167.000 2.080.000 807.000 0 10.319.000
Finanskostnader -3.239.000 -1.853.000 -1.412.000 -1.757.000 -1.565.000
Finans 928.000 227.000 -605.000 -1.757.000 8.754.000
Resultat før skatt 1.630.000 1.269.000 510.000 654.000 11.067.000
Skattekostnad -867.000 224.000 -736.000 -328.000 -3.028.000
Årsresultat 763.000 1.493.000 -225.000 325.000 8.039.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.541.000 1.725.000 2.067.000 2.090.000 862.000
Sum omløpsmidler 21.421.000 84.721.000 80.765.000 89.947.000 52.065.000
Sum eiendeler 22.962.000 86.446.000 82.832.000 92.037.000 52.927.000
Sum opptjent egenkapital 1.946.000 655.000 555.000 781.000 5.281.000
Sum egenkapital 4.756.000 3.466.000 3.365.000 3.591.000 8.091.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.206.000 82.980.000 79.467.000 88.446.000 44.836.000
Sum gjeld og egenkapital 22.962.000 86.445.000 82.832.000 92.037.000 52.927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 60.435.000 21.859.000 20.138.000 53.271.000 50.441.000
Driftsinntekter 60.435.000 21.859.000 20.138.000 53.271.000 50.441.000
Varekostnad -36.420.000 0 0 0 0
Lønninger -21.335.000 -12.585.000 -10.058.000 -19.750.000 -23.629.000
Avskrivning 0 -137.000 -154.000 -267.000 -380.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.978.000 -8.094.000 -8.811.000 -30.844.000 -24.120.000
Driftskostnader -59.733.000 -20.816.000 -19.023.000 -50.861.000 -48.129.000
Driftsresultat 701.000 1.043.000 1.115.000 2.411.000 2.312.000
Finansinntekter 4.167.000 2.080.000 807.000 0 10.319.000
Finanskostnader -3.239.000 -1.853.000 -1.412.000 -1.757.000 -1.565.000
Finans 928.000 227.000 -605.000 -1.757.000 8.754.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -4.387.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 763.000 1.493.000 -225.000 325.000 8.039.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 865.000 1.579.000 1.656.000 1.554.000 97.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 266.000 420.000 644.000
Sum varige driftsmidler 0 0 266.000 420.000 644.000
Sum finansielle anleggsmidler 676.000 146.000 146.000 116.000 121.000
Sum anleggsmidler 1.541.000 1.725.000 2.067.000 2.090.000 862.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.146.000 5.528.000 2.297.000 1.654.000 12.798.000
Andre fordringer 1.600.000 4.071.000 2.055.000 2.286.000 1.815.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.703.000 203.000 1.380.000 1.856.000 4.838.000
Sum omløpsmidler 21.421.000 84.721.000 80.765.000 89.947.000 52.065.000
Sum eiendeler 22.962.000 86.446.000 82.832.000 92.037.000 52.927.000
Sum opptjent egenkapital 1.946.000 655.000 555.000 781.000 5.281.000
Sum egenkapital 4.756.000 3.466.000 3.365.000 3.591.000 8.091.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.914.000 81.166.000 74.760.000 72.356.000 28.415.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.655.000 230.000 154.000 4.658.000 5.366.000
Betalbar skatt 0 537.000 838.000 0 1.677.000
Skyldig offentlige avgifter 714.000 454.000 878.000 272.000 5.091.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 922.000 594.000 2.837.000 11.159.000 4.287.000
Sum kortsiktig gjeld 18.206.000 82.980.000 79.467.000 88.446.000 44.836.000
Sum gjeld og egenkapital 22.962.000 86.445.000 82.832.000 92.037.000 52.927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.215.000 1.741.000 1.298.000 1.501.000 7.229.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1 1.1 1.2
Soliditet 20.7 4 4.1 3.9 15.3
Resultatgrad 1.2 4.8 5.5 4.5 4.6
Rentedekningsgrad 0.2 0.6 0.8 1.4 8.1
Gjeldsgrad 3.8 23.9 23.6 24.6 5.5
Total kapitalrentabilitet 21.2 3.6 2.3 2.6 23.9
Signatur
18.10.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.10.2018
PROKURA HVER FOR SEG
HADDELAND ØYVIND
PROKURA HVER FOR SEG
GRÆNDSEN TOR ASBJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex