Oppdrettsnæringens Sammenslutning For Utfisking Av Rømt Oppdrettsfisk
Juridisk navn:  Oppdrettsnæringens Sammenslutning For Utfisking Av Rømt Oppdrettsfisk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97537319
Nordre Nøstekaien 1 Nordre Nøstekaien 1 Fax:
5011 Bergen 5011 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915982484
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/18/2015
Foretakstype: SÆR
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
107.81%
Resultat  
  
123.22%
Egenkapital  
  
-0.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 6.760.000 3.253.000 6.925.000
Resultat: 683.000 -2.941.000 1.777.000
Egenkapital: 5.290.000 5.295.000 7.560.000
Regnskap for  Oppdrettsnæringens Sammenslutning For Utfisking Av Rømt Oppdrettsfisk
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.760.000 3.253.000 6.925.000
Driftskostnader -6.075.000 -6.074.000 -5.150.000
Driftsresultat 685.000 -2.822.000 1.775.000
Finansinntekter 3.000 7.000 4.000
Finanskostnader -4.000 -126.000 -2.000
Finans -1.000 -119.000 2.000
Resultat før skatt 683.000 -2.941.000 1.777.000
Skattekostnad -688.000 676.000 -449.000
Årsresultat -4.000 -2.265.000 1.327.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 676.000 0
Sum omløpsmidler 10.054.000 10.004.000 14.663.000
Sum eiendeler 10.054.000 10.680.000 14.663.000
Sum opptjent egenkapital 5.290.000 5.295.000 7.560.000
Sum egenkapital 5.290.000 5.295.000 7.560.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.764.000 5.385.000 7.104.000
Sum gjeld og egenkapital 10.054.000 10.680.000 14.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.760.000 3.253.000 6.925.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 6.760.000 3.253.000 6.925.000
Varekostnad -4.942.000 -4.882.000 -3.580.000
Lønninger -171.000 -171.000 -257.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -962.000 -1.021.000 -1.313.000
Driftskostnader -6.075.000 -6.074.000 -5.150.000
Driftsresultat 685.000 -2.822.000 1.775.000
Finansinntekter 3.000 7.000 4.000
Finanskostnader -4.000 -126.000 -2.000
Finans -1.000 -119.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -4.000 -2.265.000 1.327.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 676.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 676.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.074.000 1.094.000 11.532.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.980.000 8.910.000 3.131.000
Sum omløpsmidler 10.054.000 10.004.000 14.663.000
Sum eiendeler 10.054.000 10.680.000 14.663.000
Sum opptjent egenkapital 5.290.000 5.295.000 7.560.000
Sum egenkapital 5.290.000 5.295.000 7.560.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 231.000 209.000 995.000
Betalbar skatt 0 449.000 449.000
Skyldig offentlige avgifter -52.000 911.000 2.917.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.585.000 3.816.000 2.742.000
Sum kortsiktig gjeld 4.764.000 5.385.000 7.104.000
Sum gjeld og egenkapital 10.054.000 10.680.000 14.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.290.000 4.619.000 7.559.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1 1.9 2.1
Soliditet 52.6 49.6 51.6
Resultatgrad 10.1 -86.8 25.6
Rentedekningsgrad 171.3 -22.4 887.5
Gjeldsgrad 0.9 1 0.9
Total kapitalrentabilitet 6.8 -26.4 12.1
Signatur
26.02.2016
FORRETNINGSFØRER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex