Olivia Import As
Juridisk navn:  Olivia Import As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90751145
Henrik Ibsens Gate 100 Henrik Ibsens Gate 100 Fax:
0255 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997479351
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/3/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
91.17%
Resultat  
  
114.09%
Egenkapital  
  
162.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.787.000 14.535.000 634.000 804.000 486.000
Resultat: 2.203.000 1.029.000 -51.000 60.000 21.000
Egenkapital: 2.740.000 1.044.000 262.000 301.000 257.000
Regnskap for  Olivia Import As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.787.000 14.535.000 634.000 804.000 486.000
Driftskostnader -25.404.000 -13.427.000 -694.000 -740.000 -453.000
Driftsresultat 2.383.000 1.108.000 -61.000 64.000 33.000
Finansinntekter 1.000 1.000 11.000 2.000 0
Finanskostnader -181.000 -80.000 -1.000 -7.000 -13.000
Finans -180.000 -79.000 10.000 -5.000 -13.000
Resultat før skatt 2.203.000 1.029.000 -51.000 60.000 21.000
Skattekostnad -507.000 -247.000 0 0 0
Årsresultat 1.696.000 782.000 -39.000 44.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 12.000 0 0
Sum omløpsmidler 4.967.000 2.348.000 412.000 557.000 294.000
Sum eiendeler 4.967.000 2.348.000 424.000 557.000 294.000
Sum opptjent egenkapital 2.620.000 924.000 142.000 181.000 137.000
Sum egenkapital 2.740.000 1.044.000 262.000 301.000 257.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.227.000 1.304.000 163.000 257.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 4.967.000 2.348.000 425.000 558.000 294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.702.000 14.529.000 634.000 804.000 486.000
Andre inntekter 85.000 5.000 0 0 0
Driftsinntekter 27.787.000 14.535.000 634.000 804.000 486.000
Varekostnad -16.658.000 -7.491.000 -497.000 -508.000 -414.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.746.000 -5.936.000 -202.000 -232.000 -39.000
Driftskostnader -25.404.000 -13.427.000 -694.000 -740.000 -453.000
Driftsresultat 2.383.000 1.108.000 -61.000 64.000 33.000
Finansinntekter 1.000 1.000 11.000 2.000 0
Finanskostnader -181.000 -80.000 -1.000 -7.000 -13.000
Finans -180.000 -79.000 10.000 -5.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.696.000 782.000 -39.000 44.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 12.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 12.000 0 0
Varebeholdning 918.000 699.000 7.000 2.000 2.000
Kundefordringer 2.065.000 429.000 40.000 11.000 29.000
Andre fordringer 998.000 215.000 27.000 35.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 986.000 1.005.000 338.000 509.000 82.000
Sum omløpsmidler 4.967.000 2.348.000 412.000 557.000 294.000
Sum eiendeler 4.967.000 2.348.000 424.000 557.000 294.000
Sum opptjent egenkapital 2.620.000 924.000 142.000 181.000 137.000
Sum egenkapital 2.740.000 1.044.000 262.000 301.000 257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.508.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 507.000 235.000 0 16.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter -31.000 0 0 0 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 243.000 125.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.227.000 1.304.000 163.000 257.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 4.967.000 2.348.000 425.000 558.000 294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.740.000 1.044.000 249.000 300.000 257.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8 2.5 2.2 7.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 2.5 2.2 7.9
Soliditet 55.2 44.5 61.6 53.9 87.4
Resultatgrad 8.6 7.6 -9.6 8.0 6.8
Rentedekningsgrad 13.2 13.8 9.4 2.5
Gjeldsgrad 0.8 1.2 0.6 0.9 0.1
Total kapitalrentabilitet 4 47.2 -11.8 11.8 11.2
Signatur
30.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex