Olaf Hansens Eftf AS
Juridisk navn:  Olaf Hansens Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69181906
Svenskegata 8 Svenskegata 8 Fax: 69181533
1776 Halden 1776 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 912385787
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 4/5/1976 1
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
11.34%
Resultat  
  
-1.63%
Egenkapital  
  
27.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.177.000 23.511.000 24.848.000 22.202.000 17.664.000
Resultat: 1.631.000 1.658.000 2.116.000 -82.000 640.000
Egenkapital: 3.534.000 2.762.000 2.487.000 1.880.000 1.942.000
Regnskap for  Olaf Hansens Eftf AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.177.000 23.511.000 24.848.000 22.202.000 17.664.000
Driftskostnader -24.474.000 -21.729.000 -22.608.000 -22.135.000 -16.862.000
Driftsresultat 1.703.000 1.782.000 2.240.000 66.000 802.000
Finansinntekter 28.000 4.000 9.000 15.000 10.000
Finanskostnader -101.000 -129.000 -133.000 -164.000 -171.000
Finans -73.000 -125.000 -124.000 -149.000 -161.000
Resultat før skatt 1.631.000 1.658.000 2.116.000 -82.000 640.000
Skattekostnad -359.000 -383.000 -508.000 20.000 -171.000
Årsresultat 1.272.000 1.275.000 1.607.000 -62.000 469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.533.000 1.620.000 1.763.000 1.760.000 1.571.000
Sum omløpsmidler 9.391.000 9.047.000 9.094.000 7.374.000 6.397.000
Sum eiendeler 10.924.000 10.667.000 10.857.000 9.134.000 7.968.000
Sum opptjent egenkapital 3.334.000 2.562.000 2.287.000 1.680.000 1.742.000
Sum egenkapital 3.534.000 2.762.000 2.487.000 1.880.000 1.942.000
Sum langsiktig gjeld 1.567.000 1.781.000 2.109.000 2.399.000 1.931.000
Sum kortsiktig gjeld 5.823.000 6.124.000 6.262.000 4.855.000 4.095.000
Sum gjeld og egenkapital 10.924.000 10.667.000 10.858.000 9.134.000 7.968.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.096.000 23.456.000 24.848.000 22.202.000 17.598.000
Andre inntekter 81.000 55.000 0 0 66.000
Driftsinntekter 26.177.000 23.511.000 24.848.000 22.202.000 17.664.000
Varekostnad -9.580.000 -8.258.000 -9.574.000 -9.305.000 -6.285.000
Lønninger -11.682.000 -10.591.000 -10.401.000 -10.458.000 -8.401.000
Avskrivning -148.000 -145.000 -178.000 -134.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 -118.000
Andre driftskostnader -3.064.000 -2.735.000 -2.455.000 -2.238.000 -2.058.000
Driftskostnader -24.474.000 -21.729.000 -22.608.000 -22.135.000 -16.862.000
Driftsresultat 1.703.000 1.782.000 2.240.000 66.000 802.000
Finansinntekter 28.000 4.000 9.000 15.000 10.000
Finanskostnader -101.000 -129.000 -133.000 -164.000 -171.000
Finans -73.000 -125.000 -124.000 -149.000 -161.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -300.000
Årsresultat 1.272.000 1.275.000 1.607.000 -62.000 469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 52.000 31.000 19.000 6.000 0
Fast eiendom 1.336.000 1.441.000 1.547.000 1.485.000 1.480.000
Maskiner anlegg 104.000 131.000 169.000 228.000 74.000
Driftsløsøre 41.000 16.000 28.000 41.000 17.000
Sum varige driftsmidler 1.481.000 1.589.000 1.744.000 1.754.000 1.571.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.533.000 1.620.000 1.763.000 1.760.000 1.571.000
Varebeholdning 1.661.000 1.484.000 1.472.000 1.775.000 1.905.000
Kundefordringer 6.349.000 5.712.000 6.085.000 4.542.000 3.952.000
Andre fordringer 258.000 266.000 260.000 310.000 233.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.122.000 1.586.000 1.278.000 747.000 308.000
Sum omløpsmidler 9.391.000 9.047.000 9.094.000 7.374.000 6.397.000
Sum eiendeler 10.924.000 10.667.000 10.857.000 9.134.000 7.968.000
Sum opptjent egenkapital 3.334.000 2.562.000 2.287.000 1.680.000 1.742.000
Sum egenkapital 3.534.000 2.762.000 2.487.000 1.880.000 1.942.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 644.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 1.567.000 1.781.000 2.109.000 2.399.000 1.931.000
Leverandørgjeld 1.315.000 1.392.000 1.461.000 673.000 1.274.000
Betalbar skatt 379.000 395.000 522.000 8.000 155.000
Skyldig offentlige avgifter 2.419.000 2.300.000 2.138.000 1.622.000 1.434.000
Utbytte -500.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.210.000 1.037.000 1.141.000 1.909.000 898.000
Sum kortsiktig gjeld 5.823.000 6.124.000 6.262.000 4.855.000 4.095.000
Sum gjeld og egenkapital 10.924.000 10.667.000 10.858.000 9.134.000 7.968.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.568.000 2.923.000 2.832.000 2.519.000 2.302.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1
Soliditet 32.4 25.9 22.9 20.6 24.4
Resultatgrad 6.5 7.6 9 0.3 4.5
Rentedekningsgrad 16.9 13.8 16.8 0.4 4.7
Gjeldsgrad 2.1 2.9 3.4 3.9 3.1
Total kapitalrentabilitet 15.8 16.7 20.7 0.9 10.2
Signatur
17.06.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.06.2020
PROKURA HVER FOR SEG
HOJEM GEIR MORTEN
PROKURA HVER FOR SEG
OLSEN JOHN OTTO
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex