Nufs As
Juridisk navn:  Nufs As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myrvoldvegen 12A C/O Truls Viddal Karlsen Myrvoldvegen 12A Fax:
2413 Elverum 2413 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 922866473
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/13/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 275.000
Resultat: 114.000
Egenkapital: 113.000
Regnskap for  Nufs As
Resultat 2019
Driftsinntekter 275.000
Driftskostnader -147.000
Driftsresultat 128.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -14.000
Finans -14.000
Resultat før skatt 114.000
Skattekostnad -25.000
Årsresultat 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 406.000
Sum omløpsmidler 116.000
Sum eiendeler 522.000
Sum opptjent egenkapital 89.000
Sum egenkapital 113.000
Sum langsiktig gjeld 354.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000
Sum gjeld og egenkapital 521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 275.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 275.000
Varekostnad 0
Lønninger -28.000
Avskrivning -45.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -74.000
Driftskostnader -147.000
Driftsresultat 128.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -14.000
Finans -14.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 406.000
Sum varige driftsmidler 406.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 406.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 66.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 49.000
Sum omløpsmidler 116.000
Sum eiendeler 522.000
Sum opptjent egenkapital 89.000
Sum egenkapital 113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 354.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 25.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000
Sum gjeld og egenkapital 521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000
Likviditetsgrad 1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1
Soliditet 21.7
Resultatgrad 46.5
Rentedekningsgrad 9.1
Gjeldsgrad 3.6
Total kapitalrentabilitet 24.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex