Nuf Restaurante De Zumbi Ltd
Juridisk navn:  Nuf Restaurante De Zumbi Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97614960
Glendrangeveien 11 Glendrangeveien 11 Fax: 38373718
4406 Flekkefjord 4406 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 994850628
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/8/2009
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.33%
Resultat  
  
-410%
Egenkapital  
  
-8.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.000 15.000 13.000 7.000 3.000
Resultat: -51.000 -10.000 -25.000 -21.000 -102.000
Egenkapital: 540.000 591.000 600.000 625.000 646.000
Regnskap for  Nuf Restaurante De Zumbi Ltd
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.000 15.000 13.000 7.000 3.000
Driftskostnader -55.000 -25.000 -37.000 -28.000 -106.000
Driftsresultat -51.000 -10.000 -25.000 -21.000 -102.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -51.000 -10.000 -25.000 -21.000 -102.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -51.000 -10.000 -25.000 -21.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 526.000 541.000 563.000 588.000 613.000
Sum omløpsmidler 13.000 50.000 39.000 37.000 33.000
Sum eiendeler 539.000 591.000 602.000 625.000 646.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -263.000 -253.000 -229.000 -208.000
Sum egenkapital 540.000 591.000 600.000 625.000 646.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 540.000 591.000 603.000 625.000 646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 3.000
Andre inntekter 4.000 15.000 13.000 7.000 0
Driftsinntekter 4.000 15.000 13.000 7.000 3.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -14.000 -22.000 -25.000 -25.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -3.000 -12.000 -3.000 -83.000
Driftskostnader -55.000 -25.000 -37.000 -28.000 -106.000
Driftsresultat -51.000 -10.000 -25.000 -21.000 -102.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -51.000 -10.000 -25.000 -21.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 437.000 441.000 446.000 450.000 460.000
Maskiner anlegg 90.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 100.000 117.000 138.000 153.000
Sum varige driftsmidler 526.000 541.000 563.000 588.000 613.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 526.000 541.000 563.000 588.000 613.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 2.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 50.000 39.000 35.000 33.000
Sum omløpsmidler 13.000 50.000 39.000 37.000 33.000
Sum eiendeler 539.000 591.000 602.000 625.000 646.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -263.000 -253.000 -229.000 -208.000
Sum egenkapital 540.000 591.000 600.000 625.000 646.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 540.000 591.000 603.000 625.000 646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 50.000 37.000 37.000 33.000
Likviditetsgrad 1 19.5
Likviditetsgrad 2 0 0 19.5 0 0.0
Soliditet 1 1 99.7 1 100.0
Resultatgrad -66.7 -192.3 -3400.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -9.4 -1.7 -4.2 -3.4 -15.8
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
REPPEN LEIF
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex