Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Northwest Searcher As
Juridisk navn:  Northwest Searcher As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 139 Espehaugen 41 Fax:
5868 Bergen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 913089634
Aksjekapital: 8.624.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/19/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Åkre Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
102.69%
Egenkapital  
  
24.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 534.000 0 589.000 972.000 71.000
Resultat: 350.000 -13.009.000 -10.909.000 -14.449.000 44.000
Egenkapital: -5.651.000 -7.524.000 5.485.000 7.994.000 13.437.000
Regnskap for  Northwest Searcher As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 534.000 0 589.000 972.000 71.000
Driftskostnader -66.000 -12.817.000 -11.262.000 -15.285.000 -313.000
Driftsresultat 468.000 -12.817.000 -10.673.000 -14.313.000 -243.000
Finansinntekter 0 5.000 0 1.000 286.000
Finanskostnader -118.000 -197.000 -235.000 -137.000 0
Finans -118.000 -192.000 -235.000 -136.000 286.000
Resultat før skatt 350.000 -13.009.000 -10.909.000 -14.449.000 44.000
Skattekostnad 0 0 0 7.000 -7.000
Årsresultat 350.000 -13.009.000 -10.909.000 -14.443.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 750.000 9.722.000 13.594.000 14.224.000
Sum omløpsmidler 34.000 167.000 644.000 210.000 362.000
Sum eiendeler 34.000 917.000 10.366.000 13.804.000 14.586.000
Sum opptjent egenkapital -14.275.000 -16.148.000 -3.139.000 -14.406.000 37.000
Sum egenkapital -5.651.000 -7.524.000 5.485.000 7.994.000 13.437.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.711.000 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 5.685.000 1.729.000 4.880.000 5.809.000 1.142.000
Sum gjeld og egenkapital 34.000 916.000 10.365.000 13.803.000 14.586.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 589.000 972.000 71.000
Andre inntekter 534.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 534.000 0 589.000 972.000 71.000
Varekostnad 0 0 -62.000 -4.092.000 0
Lønninger 0 -205.000 -1.675.000 -2.000 0
Avskrivning 0 -8.972.000 -872.000 -862.000 -141.000
Nedskrivning 0 0 -3.000.000 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -3.640.000 -5.653.000 -10.329.000 -172.000
Driftskostnader -66.000 -12.817.000 -11.262.000 -15.285.000 -313.000
Driftsresultat 468.000 -12.817.000 -10.673.000 -14.313.000 -243.000
Finansinntekter 0 5.000 0 1.000 286.000
Finanskostnader -118.000 -197.000 -235.000 -137.000 0
Finans -118.000 -192.000 -235.000 -136.000 286.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 350.000 -13.009.000 -10.909.000 -14.443.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 75.000 100.000 61.000
Sum varige driftsmidler 0 750.000 9.722.000 13.594.000 14.224.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 750.000 9.722.000 13.594.000 14.224.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 125.000 0
Andre fordringer 8.000 23.000 498.000 71.000 283.000
Sum investeringer 0 0 120.000 0 0
Kasse, bank 27.000 144.000 26.000 13.000 78.000
Sum omløpsmidler 34.000 167.000 644.000 210.000 362.000
Sum eiendeler 34.000 917.000 10.366.000 13.804.000 14.586.000
Sum opptjent egenkapital -14.275.000 -16.148.000 -3.139.000 -14.406.000 37.000
Sum egenkapital -5.651.000 -7.524.000 5.485.000 7.994.000 13.437.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.845.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 6.711.000 0 0 7.000
Leverandørgjeld 969.000 1.459.000 2.010.000 2.427.000 887.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 31.000 87.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.856.000 239.000 2.783.000 3.382.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 5.685.000 1.729.000 4.880.000 5.809.000 1.142.000
Sum gjeld og egenkapital 34.000 916.000 10.365.000 13.803.000 14.586.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.651.000 -1.562.000 -4.236.000 -5.599.000 -780.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.1 0.0 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.1 0.4
Soliditet -16620.6 -821.4 52.9 57.9 92.1
Resultatgrad 87.6 -1812.1 -1472.5 -342.3
Rentedekningsgrad 4 -65.1 -45.4 -104.5
Gjeldsgrad -1.1 0.9 0.7 0.1
Total kapitalrentabilitet 1376.5 -1398.7 -103.7 0.3
Signatur
26.04.2019
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex