Nomi Nordmiljø AS
Juridisk navn:  Nomi Nordmiljø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77696126
Thyholdtvegen 16 Thyholdtvegen 16 Fax: 77696128
9010 Tromsø 9010 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 957038123
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/1990
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-45.56%
Resultat  
  
165.31%
Egenkapital  
  
11.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 331.000 608.000 2.195.000 1.183.000 3.317.000
Resultat: 130.000 49.000 53.000 42.000 9.000
Egenkapital: 1.028.000 926.000 888.000 848.000 816.000
Regnskap for  Nomi Nordmiljø AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 331.000 608.000 2.195.000 1.183.000 3.317.000
Driftskostnader -230.000 -566.000 -2.145.000 -1.144.000 -3.311.000
Driftsresultat 102.000 43.000 49.000 39.000 6.000
Finansinntekter 28.000 6.000 4.000 4.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -11.000
Finans 28.000 6.000 4.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 130.000 49.000 53.000 42.000 9.000
Skattekostnad -29.000 -11.000 -13.000 -11.000 -3.000
Årsresultat 101.000 38.000 40.000 32.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 379.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Sum omløpsmidler 1.827.000 2.159.000 2.359.000 2.086.000 1.633.000
Sum eiendeler 2.206.000 2.205.000 2.405.000 2.132.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 928.000 826.000 788.000 748.000 716.000
Sum egenkapital 1.028.000 926.000 888.000 848.000 816.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.179.000 1.278.000 1.516.000 1.284.000 862.000
Sum gjeld og egenkapital 2.207.000 2.204.000 2.404.000 2.132.000 1.678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 331.000 608.000 2.195.000 1.183.000 3.306.000
Andre inntekter 0 0 0 0 11.000
Driftsinntekter 331.000 608.000 2.195.000 1.183.000 3.317.000
Varekostnad -46.000 -101.000 -1.737.000 -804.000 -2.603.000
Lønninger -26.000 -195.000 -82.000 -105.000 -371.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -270.000 -326.000 -235.000 -337.000
Driftskostnader -230.000 -566.000 -2.145.000 -1.144.000 -3.311.000
Driftsresultat 102.000 43.000 49.000 39.000 6.000
Finansinntekter 28.000 6.000 4.000 4.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -11.000
Finans 28.000 6.000 4.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 101.000 38.000 40.000 32.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 379.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Sum anleggsmidler 379.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 142.000 0 0 3.000 59.000
Andre fordringer 124.000 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.558.000 1.891.000 2.341.000 2.066.000 1.395.000
Sum omløpsmidler 1.827.000 2.159.000 2.359.000 2.086.000 1.633.000
Sum eiendeler 2.206.000 2.205.000 2.405.000 2.132.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 928.000 826.000 788.000 748.000 716.000
Sum egenkapital 1.028.000 926.000 888.000 848.000 816.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 57.000 61.000 38.000 108.000 195.000
Betalbar skatt 29.000 11.000 13.000 11.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 86.000 68.000 197.000 104.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 988.000 1.120.000 1.397.000 969.000 561.000
Sum kortsiktig gjeld 1.179.000 1.278.000 1.516.000 1.284.000 862.000
Sum gjeld og egenkapital 2.207.000 2.204.000 2.404.000 2.132.000 1.678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 648.000 881.000 843.000 802.000 771.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.6 1.6 1.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.6 1.6 1.9
Soliditet 46.6 4 36.9 39.8 48.6
Resultatgrad 30.8 7.1 2.2 3.3 0.2
Rentedekningsgrad 3 1.8
Gjeldsgrad 1.1 1.4 1.7 1.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 5.9 2.2 2.2 2 1.2
Signatur
16.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER
ALENE.
Prokurister
16.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex