Nils Engeness Eftf Kurth M A Engenes
Juridisk navn:  Nils Engeness Eftf Kurth M A Engenes
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77713202
Hamnenesveien 25 Hamnenesveien 25 Fax: 77713299
9068 Nord-Lenangen 9068 Nord-Lenangen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 911454025
Aksjekapital: 939 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Lyngen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.5%
Resultat  
  
9750%
Egenkapital  
  
26.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2004 2003 2002
Omsetning: 7.108.000 6.612.000 5.959.000
Resultat: 197.000 2.000 100.000
Egenkapital: 1.111.000 881.000 939.000
Regnskap for  Nils Engeness Eftf Kurth M A Engenes
Resultat 2004 2003 2002
Driftsinntekter 7.108.000 6.612.000 5.959.000
Driftskostnader -6.860.000 -6.540.000 -5.770.000
Driftsresultat 248.000 72.000 189.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -52.000 -71.000 -89.000
Finans -52.000 -71.000 -89.000
Resultat før skatt 197.000 2.000 100.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.264.000 1.306.000
Sum omløpsmidler 0 844.000 751.000
Sum eiendeler 0 2.108.000 2.057.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.111.000 881.000 939.000
Sum langsiktig gjeld 0 870.000 783.000
Sum kortsiktig gjeld 0 358.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 1.111.000 2.109.000 2.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 7.108.000 6.612.000 5.959.000
Varekostnad -5.273.000 -4.978.000 -4.552.000
Lønninger -926.000 -762.000 -573.000
Avskrivning -30.000 -30.000 -30.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -631.000 -770.000 -615.000
Driftskostnader -6.860.000 -6.540.000 -5.770.000
Driftsresultat 248.000 72.000 189.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -52.000 -71.000 -89.000
Finans -52.000 -71.000 -89.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 1.264.000 1.306.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 0 844.000 0
Sum omløpsmidler 0 844.000 751.000
Sum eiendeler 0 2.108.000 2.057.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.111.000 881.000 939.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 870.000 783.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 358.000 334.000
Sum kortsiktig gjeld 0 358.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 1.111.000 2.109.000 2.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 486.000 417.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2
Likviditetsgrad 2 0.0 2.4 2.3
Soliditet 100.0 41.8 45.7
Resultatgrad 3.5 1.1 3.2
Rentedekningsgrad 4.8 1.0 2.1
Gjeldsgrad 0.0 1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 22.3 3.4 9.2
Prokurister
19.07.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex