Nekip AS
Juridisk navn:  Nekip AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91537897
Postboks 6122 Lille Hunstad Lille Hunstad 30 Fax:
8031 Bodø 8019 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 980392805
Aksjekapital: 175.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
237.5%
Egenkapital  
  
50%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 11.000 -8.000 0 4.000 9.000
Egenkapital: 36.000 24.000 32.000 32.000 28.000
Regnskap for  Nekip AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 11.000 -8.000 4.000 8.000 13.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -4.000 -3.000
Finans 11.000 -8.000 1.000 4.000 10.000
Resultat før skatt 11.000 -8.000 0 4.000 9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 -8.000 0 4.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 30.000 32.000 0
Sum omløpsmidler 36.000 24.000 2.000 1.000 51.000
Sum eiendeler 36.000 24.000 32.000 33.000 51.000
Sum opptjent egenkapital -204.000 -216.000 0 -208.000 -212.000
Sum egenkapital 36.000 24.000 32.000 32.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 23.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 36.000 24.000 32.000 32.000 51.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 11.000 -8.000 4.000 8.000 13.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -4.000 -3.000
Finans 11.000 -8.000 1.000 4.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 -8.000 0 4.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 30.000 32.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 30.000 32.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 34.000 22.000 0 0 51.000
Kasse, bank 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 36.000 24.000 2.000 1.000 51.000
Sum eiendeler 36.000 24.000 32.000 33.000 51.000
Sum opptjent egenkapital -204.000 -216.000 0 -208.000 -212.000
Sum egenkapital 36.000 24.000 32.000 32.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 23.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 36.000 24.000 32.000 32.000 51.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000 24.000 2.000 1.000 51.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 54.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0 4.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.8
Total kapitalrentabilitet 30.6 -33.3 12.5 2 25.5
Signatur
13.12.2011
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex