Myrvoll Management AS
Juridisk navn:  Myrvoll Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 497, Madla Borgundvegen 390 Fax:
4090 Hafrsfjord 6015 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ålesund
Org.nr: 993430412
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Dale Revisjon AS
Regnskapsfører: Oval Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
95.26%
Egenkapital  
  
-4.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 150.000 274.000 0
Resultat: -202.000 -4.265.000 -154.000 2.000 -1.172.000
Egenkapital: -5.157.000 -4.954.000 -690.000 -535.000 -537.000
Regnskap for  Myrvoll Management AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 150.000 274.000 0
Driftskostnader 86.000 -1.491.000 -35.000 -87.000 -77.000
Driftsresultat 86.000 -1.491.000 115.000 186.000 -77.000
Finansinntekter 2.000 0 0 217.000 9.000
Finanskostnader -290.000 -274.000 -269.000 -402.000 -1.104.000
Finans -288.000 -274.000 -269.000 -185.000 -1.095.000
Resultat før skatt -202.000 -4.265.000 -154.000 2.000 -1.172.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -202.000 -4.265.000 -154.000 2.000 -1.172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.360.000 3.354.000 7.392.000 7.661.000 6.049.000
Sum omløpsmidler 6.000 3.000 218.000 147.000 76.000
Sum eiendeler 3.366.000 3.357.000 7.610.000 7.808.000 6.125.000
Sum opptjent egenkapital -5.857.000 -5.654.000 -1.390.000 -1.235.000 -1.237.000
Sum egenkapital -5.157.000 -4.954.000 -690.000 -535.000 -537.000
Sum langsiktig gjeld 5.861.000 5.858.000 5.861.000 5.855.000 1.970.000
Sum kortsiktig gjeld 2.661.000 2.453.000 2.438.000 2.488.000 4.692.000
Sum gjeld og egenkapital 3.365.000 3.357.000 7.609.000 7.808.000 6.125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 150.000 114.000 0
Andre inntekter 0 0 0 160.000 0
Driftsinntekter 0 0 150.000 274.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 86.000 -1.491.000 -35.000 -87.000 -77.000
Driftskostnader 86.000 -1.491.000 -35.000 -87.000 -77.000
Driftsresultat 86.000 -1.491.000 115.000 186.000 -77.000
Finansinntekter 2.000 0 0 217.000 9.000
Finanskostnader -290.000 -274.000 -269.000 -402.000 -1.104.000
Finans -288.000 -274.000 -269.000 -185.000 -1.095.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -202.000 -4.265.000 -154.000 2.000 -1.172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.360.000 3.354.000 7.392.000 7.661.000 6.049.000
Sum anleggsmidler 3.360.000 3.354.000 7.392.000 7.661.000 6.049.000
Varebeholdning 0 0 0 29.000 29.000
Kundefordringer 0 0 210.000 114.000 41.000
Andre fordringer 5.000 3.000 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 8.000 5.000 4.000
Sum omløpsmidler 6.000 3.000 218.000 147.000 76.000
Sum eiendeler 3.366.000 3.357.000 7.610.000 7.808.000 6.125.000
Sum opptjent egenkapital -5.857.000 -5.654.000 -1.390.000 -1.235.000 -1.237.000
Sum egenkapital -5.157.000 -4.954.000 -690.000 -535.000 -537.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.861.000 5.858.000 5.861.000 5.855.000 1.970.000
Leverandørgjeld 10.000 14.000 1.000 1.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 148.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 60.000 1.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.651.000 2.439.000 2.377.000 2.487.000 4.528.000
Sum kortsiktig gjeld 2.661.000 2.453.000 2.438.000 2.488.000 4.692.000
Sum gjeld og egenkapital 3.365.000 3.357.000 7.609.000 7.808.000 6.125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.655.000 -2.450.000 -2.220.000 -2.341.000 -4.616.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet -153.3 -147.6 -9.1 -6.9 -8.8
Resultatgrad 76.7 67.9
Rentedekningsgrad 0.3 -5.4 0.4 1.0 -0.1
Gjeldsgrad -1.7 -1.7 -15.6 -12.4
Total kapitalrentabilitet 2.6 -44.4 1.5 5.2 -1.1
Signatur
20.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.10.2011
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex