Muzik AS
Juridisk navn:  Muzik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64908861
Batteriveien 32 Batteriveien 32 Fax: 64908861
1443 Drøbak 1443 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 980204855
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-69.57%
Resultat  
  
261.15%
Egenkapital  
  
4.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.000 23.000 8.000 8.000 14.000
Resultat: 567.000 157.000 252.000 -127.000 829.000
Egenkapital: 1.700.000 1.632.000 1.531.000 1.709.000 1.897.000
Regnskap for  Muzik AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.000 23.000 8.000 8.000 14.000
Driftskostnader -41.000 -43.000 -46.000 -134.000 -184.000
Driftsresultat -33.000 -21.000 -38.000 -127.000 -170.000
Finansinntekter 600.000 177.000 290.000 0 1.000.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 600.000 177.000 290.000 0 999.000
Resultat før skatt 567.000 157.000 252.000 -127.000 829.000
Skattekostnad 0 -6.000 0 0 -9.000
Årsresultat 567.000 151.000 252.000 -128.000 820.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.516.000 1.616.000 1.204.000 1.205.000 1.205.000
Sum omløpsmidler 184.000 19.000 579.000 530.000 825.000
Sum eiendeler 1.700.000 1.635.000 1.783.000 1.735.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital 1.600.000 1.532.000 1.431.000 1.609.000 1.797.000
Sum egenkapital 1.700.000 1.632.000 1.531.000 1.709.000 1.897.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3.000 252.000 25.000 134.000
Sum gjeld og egenkapital 1.700.000 1.635.000 1.783.000 1.734.000 2.031.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 23.000 8.000 8.000 14.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.000 23.000 8.000 8.000 14.000
Varekostnad 0 0 0 0 -2.000
Lønninger -3.000 -2.000 -4.000 -55.000 -49.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -41.000 -42.000 -79.000 -133.000
Driftskostnader -41.000 -43.000 -46.000 -134.000 -184.000
Driftsresultat -33.000 -21.000 -38.000 -127.000 -170.000
Finansinntekter 600.000 177.000 290.000 0 1.000.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 600.000 177.000 290.000 0 999.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -250.000 0 0
Årsresultat 567.000 151.000 252.000 -128.000 820.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 6.000 6.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.516.000 1.616.000 1.199.000 1.199.000 1.199.000
Sum anleggsmidler 1.516.000 1.616.000 1.204.000 1.205.000 1.205.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 18.000 0 1.000 26.000
Andre fordringer 11.000 1.000 291.000 526.000 770.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 172.000 0 288.000 3.000 30.000
Sum omløpsmidler 184.000 19.000 579.000 530.000 825.000
Sum eiendeler 1.700.000 1.635.000 1.783.000 1.735.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital 1.600.000 1.532.000 1.431.000 1.609.000 1.797.000
Sum egenkapital 1.700.000 1.632.000 1.531.000 1.709.000 1.897.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 5.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 21.000 21.000
Utbytte 0 0 -250.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 3.000 2.000 0 107.000
Sum kortsiktig gjeld 0 3.000 252.000 25.000 134.000
Sum gjeld og egenkapital 1.700.000 1.635.000 1.783.000 1.734.000 2.031.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 184.000 16.000 327.000 505.000 691.000
Likviditetsgrad 1 6.3 2.3 21.2 6.2
Likviditetsgrad 2 0 6.3 2.3 21.3 6.2
Soliditet 1 99.8 85.9 98.6 93.4
Resultatgrad -471.4 -91.3 -1587.5 -1214.3
Rentedekningsgrad 830.0
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 33.4 9.5 14.1 -7.3 40.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex