Musikkformidling As
Juridisk navn:  Musikkformidling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hareveien 1A Hareveien 1A Fax:
1413 Tårnåsen 1413 Tårnåsen
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 921430191
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/10/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Synega Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 235.000
Resultat: 12.000
Egenkapital: 38.000
Regnskap for  Musikkformidling As
Resultat 2019
Driftsinntekter 235.000
Driftskostnader -223.000
Driftsresultat 12.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 12.000
Skattekostnad -4.000
Årsresultat 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 78.000
Sum eiendeler 78.000
Sum opptjent egenkapital 8.000
Sum egenkapital 38.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 39.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 235.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 235.000
Varekostnad -1.000
Lønninger -176.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -46.000
Driftskostnader -223.000
Driftsresultat 12.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 29.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 48.000
Sum omløpsmidler 78.000
Sum eiendeler 78.000
Sum opptjent egenkapital 8.000
Sum egenkapital 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.000
Likviditetsgrad 1 2
Likviditetsgrad 2 2
Soliditet 49.4
Resultatgrad 5.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1
Total kapitalrentabilitet 15.6
Signatur
25.02.2020
STYRET I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP, ELLER DAGLIG LEDER ALENE, STYRETS LEDER ALENE, ELLER
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex