Mph Holding AS
Juridisk navn:  Mph Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
St. Hansveien 6 St. Hansveien 6 Fax:
3614 Kongsberg 3614 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 989112139
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Østlandske Revisorer AS
Regnskapsfører: Tm Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3516.67%
Egenkapital  
  
-1.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 205.000 -6.000 -8.000 -6.000 -6.000
Egenkapital: 1.168.000 1.183.000 1.189.000 1.197.000 1.211.000
Regnskap for  Mph Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -6.000 -8.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -15.000 -6.000 -8.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 220.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 220.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 205.000 -6.000 -8.000 -6.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 -8.000 1.000
Årsresultat 205.000 -6.000 -8.000 -14.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.423.000 1.203.000 1.301.000 1.308.000 1.319.000
Sum omløpsmidler 220.000 97.000 0 0 0
Sum eiendeler 1.643.000 1.300.000 1.301.000 1.308.000 1.319.000
Sum opptjent egenkapital 815.000 830.000 836.000 844.000 858.000
Sum egenkapital 1.168.000 1.183.000 1.189.000 1.197.000 1.211.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 0 111.000 111.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000 117.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.643.000 1.300.000 1.300.000 1.308.000 1.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -6.000 -8.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -15.000 -6.000 -8.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -15.000 -6.000 -8.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 220.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 220.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -220.000 0 0 0 0
Årsresultat 205.000 -6.000 -8.000 -14.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.423.000 1.203.000 1.301.000 1.308.000 1.311.000
Sum anleggsmidler 1.423.000 1.203.000 1.301.000 1.308.000 1.319.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 220.000 97.000 0 0 0
Sum eiendeler 1.643.000 1.300.000 1.301.000 1.308.000 1.319.000
Sum opptjent egenkapital 815.000 830.000 836.000 844.000 858.000
Sum egenkapital 1.168.000 1.183.000 1.189.000 1.197.000 1.211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 255.000 115.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 220.000 0 111.000 111.000 108.000
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -220.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 255.000 117.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.643.000 1.300.000 1.300.000 1.308.000 1.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -35.000 -20.000 0 0 0
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0 0 0.0
Soliditet 71.1 9 91.5 91.5 91.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.5 -0.5 -0.6 -0.5 -0.5
Signatur
30.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex