Merete Haugli As
Juridisk navn:  Merete Haugli As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Frognerveien 10 Frognerveien 10 Fax:
0257 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913066006
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/5/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.36%
Resultat  
  
172.73%
Egenkapital  
  
59.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.675.000 1.848.000 801.000 873.000 1.249.000
Resultat: 180.000 66.000 12.000 57.000 148.000
Egenkapital: 356.000 223.000 174.000 165.000 124.000
Regnskap for  Merete Haugli As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.675.000 1.848.000 801.000 873.000 1.249.000
Driftskostnader -1.494.000 -1.785.000 -788.000 -816.000 -1.101.000
Driftsresultat 180.000 63.000 12.000 57.000 148.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 0 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -3.000
Finans 0 3.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt 180.000 66.000 12.000 57.000 148.000
Skattekostnad 0 0 -3.000 -16.000 -40.000
Årsresultat 180.000 66.000 9.000 41.000 108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 84.000
Sum omløpsmidler 772.000 735.000 570.000 517.000 172.000
Sum eiendeler 772.000 735.000 570.000 517.000 256.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 0 158.000 149.000 108.000
Sum egenkapital 356.000 223.000 174.000 165.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 416.000 512.000 395.000 352.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 772.000 735.000 570.000 518.000 257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.466.000 1.639.000 676.000 863.000 1.249.000
Andre inntekter 209.000 209.000 125.000 10.000 0
Driftsinntekter 1.675.000 1.848.000 801.000 873.000 1.249.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -767.000 0 -447.000 -282.000 -687.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -727.000 -1.785.000 -341.000 -534.000 -414.000
Driftskostnader -1.494.000 -1.785.000 -788.000 -816.000 -1.101.000
Driftsresultat 180.000 63.000 12.000 57.000 148.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 0 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -3.000
Finans 0 3.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 180.000 66.000 9.000 41.000 108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 84.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 84.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 378.000 92.000 6.000 12.000 25.000
Andre fordringer 0 85.000 35.000 31.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 394.000 558.000 529.000 474.000 82.000
Sum omløpsmidler 772.000 735.000 570.000 517.000 172.000
Sum eiendeler 772.000 735.000 570.000 517.000 256.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 0 158.000 149.000 108.000
Sum egenkapital 356.000 223.000 174.000 165.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 149.000 76.000 0 53.000 11.000
Betalbar skatt 47.000 17.000 3.000 16.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 87.000 271.000 195.000 171.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 147.000 197.000 113.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 416.000 512.000 395.000 352.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 772.000 735.000 570.000 518.000 257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 356.000 223.000 175.000 165.000 40.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.4 1.4 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.4 1.4 1.5 1.4
Soliditet 46.1 30.3 30.6 31.9 48.4
Resultatgrad 10.7 3.4 1.5 6.5 11.8
Rentedekningsgrad 1 50.0
Gjeldsgrad 1.2 2.3 2.3 2.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 23.4 9 2.1 11.0 58.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex