Mellingen Service As
Juridisk navn:  Mellingen Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Moveien 12 Moveien 12 Fax:
8520 Ankenes 8520 Ankenes
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 920402992
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/8/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.357.000
Resultat: 165.000
Egenkapital: 126.000
Regnskap for  Mellingen Service As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.357.000
Driftskostnader -1.175.000
Driftsresultat 182.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -17.000
Finans -17.000
Resultat før skatt 165.000
Skattekostnad -42.000
Årsresultat 123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 313.000
Sum omløpsmidler 307.000
Sum eiendeler 620.000
Sum opptjent egenkapital 96.000
Sum egenkapital 126.000
Sum langsiktig gjeld 371.000
Sum kortsiktig gjeld 123.000
Sum gjeld og egenkapital 620.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.355.000
Andre inntekter 2.000
Driftsinntekter 1.357.000
Varekostnad -881.000
Lønninger -4.000
Avskrivning -111.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -179.000
Driftskostnader -1.175.000
Driftsresultat 182.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -17.000
Finans -17.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -27.000
Årsresultat 123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 313.000
Sum varige driftsmidler 313.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 313.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 73.000
Andre fordringer 35.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 199.000
Sum omløpsmidler 307.000
Sum eiendeler 620.000
Sum opptjent egenkapital 96.000
Sum egenkapital 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 371.000
Leverandørgjeld 30.000
Betalbar skatt 42.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000
Utbytte -27.000
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 123.000
Sum gjeld og egenkapital 620.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 184.000
Likviditetsgrad 1 2.5
Likviditetsgrad 2 2.5
Soliditet 20.3
Resultatgrad 13.4
Rentedekningsgrad 10.7
Gjeldsgrad 3.9
Total kapitalrentabilitet 29.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex