Medical Consulting AS
Juridisk navn:  Medical Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90184647
Oscars Gate 73 Sorgenfrigata 17 Fax:
0256 Oslo 365 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984088779
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/15/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fakta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.1%
Resultat  
  
-4.61%
Egenkapital  
  
28.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.808.000 3.280.000 3.280.000 2.867.000 2.510.000
Resultat: 2.215.000 2.322.000 2.320.000 2.184.000 1.811.000
Egenkapital: 14.498.000 11.263.000 9.510.000 7.776.000 6.078.000
Regnskap for  Medical Consulting AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.808.000 3.280.000 3.280.000 2.867.000 2.510.000
Driftskostnader -1.290.000 -1.240.000 -1.242.000 -1.158.000 -1.233.000
Driftsresultat 2.519.000 2.041.000 2.038.000 1.709.000 1.277.000
Finansinntekter -303.000 15.000 15.000 476.000 563.000
Finanskostnader -1.000 266.000 266.000 0 -29.000
Finans -304.000 281.000 281.000 476.000 534.000
Resultat før skatt 2.215.000 2.322.000 2.320.000 2.184.000 1.811.000
Skattekostnad -585.000 -569.000 -585.000 -486.000 -379.000
Årsresultat 1.630.000 1.753.000 1.734.000 1.698.000 1.431.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 118.000 124.000 27.000 38.000
Sum omløpsmidler 15.304.000 12.424.000 10.105.000 8.389.000 6.589.000
Sum eiendeler 15.304.000 12.542.000 10.229.000 8.416.000 6.627.000
Sum opptjent egenkapital 14.398.000 11.163.000 9.410.000 7.676.000 5.978.000
Sum egenkapital 14.498.000 11.263.000 9.510.000 7.776.000 6.078.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 22.000 29.000 38.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 789.000 1.257.000 689.000 602.000 498.000
Sum gjeld og egenkapital 15.304.000 12.542.000 10.228.000 8.416.000 6.627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.808.000 3.280.000 3.280.000 2.867.000 2.510.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.808.000 3.280.000 3.280.000 2.867.000 2.510.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -761.000 -737.000 -737.000 -728.000 -787.000
Avskrivning -13.000 -6.000 -8.000 -11.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -516.000 -497.000 -497.000 -419.000 -430.000
Driftskostnader -1.290.000 -1.240.000 -1.242.000 -1.158.000 -1.233.000
Driftsresultat 2.519.000 2.041.000 2.038.000 1.709.000 1.277.000
Finansinntekter -303.000 15.000 15.000 476.000 563.000
Finanskostnader -1.000 266.000 266.000 0 -29.000
Finans -304.000 281.000 281.000 476.000 534.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.630.000 1.753.000 1.734.000 1.698.000 1.431.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 13.000 19.000 27.000 38.000
Sum varige driftsmidler 0 13.000 19.000 27.000 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 105.000 105.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 118.000 124.000 27.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 246.000 246.000 236.000 181.000
Andre fordringer 54.000 0 0 2.195.000 2.191.000
Sum investeringer 6.804.000 11.331.000 9.011.000 4.437.000 3.735.000
Kasse, bank 8.446.000 847.000 847.000 1.521.000 482.000
Sum omløpsmidler 15.304.000 12.424.000 10.105.000 8.389.000 6.589.000
Sum eiendeler 15.304.000 12.542.000 10.229.000 8.416.000 6.627.000
Sum opptjent egenkapital 14.398.000 11.163.000 9.410.000 7.676.000 5.978.000
Sum egenkapital 14.498.000 11.263.000 9.510.000 7.776.000 6.078.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 22.000 29.000 38.000 51.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 22.000 29.000 38.000 51.000
Leverandørgjeld 51.000 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 617.000 1.170.000 594.000 500.000 390.000
Skyldig offentlige avgifter 54.000 53.000 53.000 38.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 34.000 42.000 63.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 789.000 1.257.000 689.000 602.000 498.000
Sum gjeld og egenkapital 15.304.000 12.542.000 10.228.000 8.416.000 6.627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.515.000 11.167.000 9.416.000 7.787.000 6.091.000
Likviditetsgrad 1 19.4 9.9 14.7 13.9 13.2
Likviditetsgrad 2 19.4 9.9 14.7 14.0 13.3
Soliditet 94.7 89.8 9 92.4 91.7
Resultatgrad 66.2 62.2 62.1 59.6 50.9
Rentedekningsgrad 2 -7.7 -7.7 63.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.5 16.4 20.1 26.0 27.8
Signatur
17.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex