Martinussen As
Juridisk navn:  Martinussen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Værlehøi 16B Værlehøi 16B Fax:
1525 Moss 1525 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 993343366
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/12/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
34.09%
Egenkapital  
  
-17.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -87.000 -132.000 606.000 446.000 6.314.000
Egenkapital: 3.310.000 4.034.000 4.644.000 4.517.000 6.583.000
Regnskap for  Martinussen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -75.000 -111.000 -55.000 -36.000 -6.000
Driftsresultat -75.000 -111.000 -55.000 -36.000 -6.000
Finansinntekter 2.000 10.000 706.000 525.000 6.320.000
Finanskostnader -15.000 -31.000 -45.000 -43.000 0
Finans -13.000 -21.000 661.000 482.000 6.320.000
Resultat før skatt -87.000 -132.000 606.000 446.000 6.314.000
Skattekostnad 14.000 22.000 21.000 -11.000 1.000
Årsresultat -73.000 -110.000 626.000 435.000 6.316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.741.000 2.713.000 97.000 4.976.000 28.000
Sum omløpsmidler 720.000 1.329.000 4.547.000 2.914.000 7.325.000
Sum eiendeler 3.461.000 4.042.000 4.644.000 7.890.000 7.353.000
Sum opptjent egenkapital 3.280.000 4.004.000 4.614.000 4.487.000 6.553.000
Sum egenkapital 3.310.000 4.034.000 4.644.000 4.517.000 6.583.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.358.000 0
Sum kortsiktig gjeld 150.000 8.000 0 15.000 770.000
Sum gjeld og egenkapital 3.460.000 4.042.000 4.644.000 7.890.000 7.353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -111.000 -55.000 -36.000 -6.000
Driftskostnader -75.000 -111.000 -55.000 -36.000 -6.000
Driftsresultat -75.000 -111.000 -55.000 -36.000 -6.000
Finansinntekter 2.000 10.000 706.000 525.000 6.320.000
Finanskostnader -15.000 -31.000 -45.000 -43.000 0
Finans -13.000 -21.000 661.000 482.000 6.320.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -110.000 626.000 435.000 6.316.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 66.000 53.000 31.000 10.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 283.000 283.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 283.000 283.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.392.000 2.378.000 66.000 4.966.000 6.000
Sum anleggsmidler 2.741.000 2.713.000 97.000 4.976.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 53.000 96.000 0 0 0
Andre fordringer 0 15.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 516.000 1.218.000 3.007.000 1.372.000 7.325.000
Sum omløpsmidler 720.000 1.329.000 4.547.000 2.914.000 7.325.000
Sum eiendeler 3.461.000 4.042.000 4.644.000 7.890.000 7.353.000
Sum opptjent egenkapital 3.280.000 4.004.000 4.614.000 4.487.000 6.553.000
Sum egenkapital 3.310.000 4.034.000 4.644.000 4.517.000 6.583.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.358.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 8.000 0 11.000 770.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 8.000 0 15.000 770.000
Sum gjeld og egenkapital 3.460.000 4.042.000 4.644.000 7.890.000 7.353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 570.000 1.321.000 4.547.000 2.899.000 6.555.000
Likviditetsgrad 1 4.8 166.1 194.3 9.5
Likviditetsgrad 2 4.8 166.1 0 194.3 9.6
Soliditet 95.7 99.8 1 57.2 89.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - -3.6 -1.2 11.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0.7 0.1
Total kapitalrentabilitet -2.1 -2.5 1 6.2 85.9
Signatur
10.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex