Markens Grøde Naturkost AS
Juridisk navn:  Markens Grøde Naturkost AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78436810
Postboks 1495 Bjørn Wirkolas Vei Fax: 78439627
9506 Alta 9510 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 983502598
Aksjekapital: 1.166.000 NOK
Etableringsdato: 6/21/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.11%
Resultat  
  
-169.57%
Egenkapital  
  
-42.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 285.000 391.000 536.000 959.000 2.013.000
Resultat: -62.000 -23.000 52.000 -21.000 108.000
Egenkapital: -74.000 -52.000 -56.000 -118.000 -118.000
Regnskap for  Markens Grøde Naturkost AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 285.000 391.000 536.000 959.000 2.013.000
Driftskostnader -343.000 -405.000 -480.000 -969.000 -1.884.000
Driftsresultat -58.000 -14.000 57.000 -9.000 129.000
Finansinntekter 0 0 9.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -9.000 -13.000 -12.000 -21.000
Finans -4.000 -9.000 -4.000 -12.000 -21.000
Resultat før skatt -62.000 -23.000 52.000 -21.000 108.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -62.000 -23.000 52.000 -21.000 108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 64.000 67.000 61.000 75.000 57.000
Sum eiendeler 64.000 67.000 61.000 75.000 57.000
Sum opptjent egenkapital -1.240.000 -1.218.000 -1.222.000 -1.284.000 -1.284.000
Sum egenkapital -74.000 -52.000 -56.000 -118.000 -118.000
Sum langsiktig gjeld 138.000 117.000 109.000 168.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 8.000 25.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 67.000 61.000 75.000 57.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 285.000 391.000 536.000 959.000 2.013.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 285.000 391.000 536.000 959.000 2.013.000
Varekostnad -195.000 -265.000 -385.000 -767.000 -1.682.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -140.000 -95.000 -202.000 -202.000
Driftskostnader -343.000 -405.000 -480.000 -969.000 -1.884.000
Driftsresultat -58.000 -14.000 57.000 -9.000 129.000
Finansinntekter 0 0 9.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -9.000 -13.000 -12.000 -21.000
Finans -4.000 -9.000 -4.000 -12.000 -21.000
Konsernbidrag 40.000 27.000 10.000 21.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -62.000 -23.000 52.000 -21.000 108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 10.000 13.000 13.000 8.000
Andre fordringer 15.000 29.000 26.000 33.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 13.000 8.000 0
Sum omløpsmidler 64.000 67.000 61.000 75.000 57.000
Sum eiendeler 64.000 67.000 61.000 75.000 57.000
Sum opptjent egenkapital -1.240.000 -1.218.000 -1.222.000 -1.284.000 -1.284.000
Sum egenkapital -74.000 -52.000 -56.000 -118.000 -118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 138.000 117.000 109.000 168.000 36.000
Leverandørgjeld 0 0 3.000 10.000 107.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 5.000 7.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 8.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 8.000 25.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 67.000 61.000 75.000 57.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 65.000 53.000 50.000 -82.000
Likviditetsgrad 1 33.5 7.6 3.0 0.4
Likviditetsgrad 2 0 33.5 7.6 3.1 0.5
Soliditet -115.6 -77.6 -91.8 -157.3 -207.0
Resultatgrad -20.4 -3.6 10.6 -0.9 6.4
Rentedekningsgrad -14.5 -1.6 4.4 -0.8 6.1
Gjeldsgrad -1.9 -2.3 -2.1 -1.6 -1.5
Total kapitalrentabilitet -90.6 -20.9 108.2 -12.0 226.3
Signatur
23.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex