Markens Grøde As
Juridisk navn:  Markens Grøde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90666147
Festningsgata 30C Markens Gate 35 Fax: 38154435
4614 Kristiansand S 4612 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 980928934
Aksjekapital: 625.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1999 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: vennesla eiendomsutvikling as
Regnskapsfører: Revisjonsfirma Rune Svendsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
110.72%
Egenkapital  
  
30.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 238.000 0 7.871.000 1.778.000 7.034.000
Resultat: 436.000 -4.066.000 5.377.000 -3.326.000 1.883.000
Egenkapital: -977.000 -1.414.000 2.652.000 -196.000 1.899.000
Regnskap for  Markens Grøde As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 238.000 0 7.871.000 1.778.000 7.034.000
Driftskostnader -452.000 -356.000 -1.492.000 -2.628.000 -2.655.000
Driftsresultat -214.000 -356.000 6.380.000 -850.000 4.380.000
Finansinntekter 0 0 0 23.000 38.000
Finanskostnader 649.000 -3.710.000 -1.002.000 -2.499.000 -2.536.000
Finans 649.000 -3.710.000 -1.002.000 -2.476.000 -2.498.000
Resultat før skatt 436.000 -4.066.000 5.377.000 -3.326.000 1.883.000
Skattekostnad 0 0 -2.656.000 667.000 -521.000
Årsresultat 436.000 -4.066.000 2.722.000 -2.659.000 1.362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 663.000 4.373.000 39.922.000 40.410.000
Sum omløpsmidler 0 5.000 324.000 1.825.000 3.248.000
Sum eiendeler 0 668.000 4.697.000 41.747.000 43.658.000
Sum opptjent egenkapital -2.293.000 -2.730.000 1.336.000 -1.385.000 1.274.000
Sum egenkapital -977.000 -1.414.000 2.652.000 -196.000 1.899.000
Sum langsiktig gjeld 0 532.000 532.000 39.810.000 39.921.000
Sum kortsiktig gjeld 977.000 1.550.000 1.513.000 2.133.000 1.839.000
Sum gjeld og egenkapital 0 668.000 4.697.000 41.747.000 43.659.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 42.000 165.000
Andre inntekter 238.000 0 7.871.000 1.737.000 6.869.000
Driftsinntekter 238.000 0 7.871.000 1.778.000 7.034.000
Varekostnad 0 0 0 -7.000 0
Lønninger 0 0 0 0 -6.000
Avskrivning 0 0 -618.000 -1.052.000 -1.042.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -452.000 -356.000 -874.000 -1.569.000 -1.607.000
Driftskostnader -452.000 -356.000 -1.492.000 -2.628.000 -2.655.000
Driftsresultat -214.000 -356.000 6.380.000 -850.000 4.380.000
Finansinntekter 0 0 0 23.000 38.000
Finanskostnader 649.000 -3.710.000 -1.002.000 -2.499.000 -2.536.000
Finans 649.000 -3.710.000 -1.002.000 -2.476.000 -2.498.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 436.000 -4.066.000 2.722.000 -2.659.000 1.362.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.695.000 2.216.000
Fast eiendom 0 663.000 663.000 33.564.000 34.226.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 663.000 663.000 33.564.000 34.226.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 3.710.000 3.662.000 3.968.000
Sum anleggsmidler 0 663.000 4.373.000 39.922.000 40.410.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 319.000 1.444.000 613.000
Andre fordringer 0 5.000 5.000 120.000 2.370.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 5.000 324.000 1.825.000 3.248.000
Sum eiendeler 0 668.000 4.697.000 41.747.000 43.658.000
Sum opptjent egenkapital -2.293.000 -2.730.000 1.336.000 -1.385.000 1.274.000
Sum egenkapital -977.000 -1.414.000 2.652.000 -196.000 1.899.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 139.000 139.000 139.000 566.000
Sum langsiktig gjeld 0 532.000 532.000 39.810.000 39.921.000
Leverandørgjeld 407.000 589.000 611.000 1.146.000 245.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 194.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 569.000 820.000 761.000 655.000 952.000
Sum kortsiktig gjeld 977.000 1.550.000 1.513.000 2.133.000 1.839.000
Sum gjeld og egenkapital 0 668.000 4.697.000 41.747.000 43.659.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -977.000 -1.545.000 -1.189.000 -308.000 1.409.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.2 0.9 1.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0.2 0.9 1.8
Soliditet -211.7 56.5 -0.5 4.3
Resultatgrad -89.9 81.1 -47.8 62.3
Rentedekningsgrad 0.3 -0.1 6.4 -0.3 1.7
Gjeldsgrad -1.5 0.8 -214.0 22.0
Total kapitalrentabilitet -53.3 135.8 -2.0 10.1
Signatur
04.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex