Markens Gotteri Og Isbar AS
Juridisk navn:  Markens Gotteri Og Isbar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38023031
Markens Gate 13 Markens Gate 13 Fax:
4611 Kristiansand S 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 966386789
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/8/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pro-Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.72%
Resultat  
  
70%
Egenkapital  
  
1.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.876.000 4.701.000 6.632.000 8.663.000 8.707.000
Resultat: 17.000 10.000 133.000 -352.000 -156.000
Egenkapital: 1.278.000 1.261.000 51.000 -82.000 270.000
Regnskap for  Markens Gotteri Og Isbar AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.876.000 4.701.000 6.632.000 8.663.000 8.707.000
Driftskostnader -4.680.000 -4.463.000 -6.226.000 -8.773.000 -8.649.000
Driftsresultat 196.000 238.000 406.000 -110.000 58.000
Finansinntekter 4.000 7.000 2.000 10.000 13.000
Finanskostnader -183.000 -235.000 -276.000 -252.000 -226.000
Finans -179.000 -228.000 -274.000 -242.000 -213.000
Resultat før skatt 17.000 10.000 133.000 -352.000 -156.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -22.000
Årsresultat 17.000 10.000 133.000 -352.000 -178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.610.000 4.181.000 4.243.000 4.306.000 4.874.000
Sum omløpsmidler 834.000 726.000 863.000 1.013.000 1.314.000
Sum eiendeler 5.444.000 4.907.000 5.106.000 5.319.000 6.188.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -39.000 -49.000 -182.000 170.000
Sum egenkapital 1.278.000 1.261.000 51.000 -82.000 270.000
Sum langsiktig gjeld 2.231.000 2.129.000 2.254.000 2.370.000 2.484.000
Sum kortsiktig gjeld 1.935.000 1.518.000 2.802.000 3.030.000 3.433.000
Sum gjeld og egenkapital 5.444.000 4.908.000 5.107.000 5.318.000 6.187.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.876.000 4.701.000 6.624.000 8.589.000 8.707.000
Andre inntekter 0 0 8.000 74.000 0
Driftsinntekter 4.876.000 4.701.000 6.632.000 8.663.000 8.707.000
Varekostnad -2.266.000 -2.044.000 -3.094.000 -4.439.000 -4.111.000
Lønninger -1.271.000 -1.335.000 -1.423.000 -2.135.000 -2.085.000
Avskrivning -92.000 -62.000 -62.000 -142.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -195.000
Andre driftskostnader -1.051.000 -1.022.000 -1.647.000 -2.057.000 -2.168.000
Driftskostnader -4.680.000 -4.463.000 -6.226.000 -8.773.000 -8.649.000
Driftsresultat 196.000 238.000 406.000 -110.000 58.000
Finansinntekter 4.000 7.000 2.000 10.000 13.000
Finanskostnader -183.000 -235.000 -276.000 -252.000 -226.000
Finans -179.000 -228.000 -274.000 -242.000 -213.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 10.000 133.000 -352.000 -178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 31.000 78.000 125.000 171.000 0
Driftsløsøre 239.000 28.000 43.000 59.000 798.000
Sum varige driftsmidler 270.000 106.000 168.000 231.000 798.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.340.000 4.075.000 4.075.000 4.075.000 4.075.000
Sum anleggsmidler 4.610.000 4.181.000 4.243.000 4.306.000 4.874.000
Varebeholdning 691.000 623.000 470.000 772.000 1.047.000
Kundefordringer 0 0 3.000 0 0
Andre fordringer 74.000 22.000 263.000 97.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 82.000 126.000 144.000 167.000
Sum omløpsmidler 834.000 726.000 863.000 1.013.000 1.314.000
Sum eiendeler 5.444.000 4.907.000 5.106.000 5.319.000 6.188.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -39.000 -49.000 -182.000 170.000
Sum egenkapital 1.278.000 1.261.000 51.000 -82.000 270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 502.000 497.000 523.000 239.000 487.000
Sum langsiktig gjeld 2.231.000 2.129.000 2.254.000 2.370.000 2.484.000
Leverandørgjeld 1.112.000 486.000 1.429.000 1.910.000 2.397.000
Betalbar skatt 0 0 0 -30.000 0
Skyldig offentlige avgifter 232.000 217.000 377.000 122.000 -83.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 89.000 316.000 472.000 789.000 633.000
Sum kortsiktig gjeld 1.935.000 1.518.000 2.802.000 3.030.000 3.433.000
Sum gjeld og egenkapital 5.444.000 4.908.000 5.107.000 5.318.000 6.187.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.101.000 -792.000 -1.939.000 -2.017.000 -2.119.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 23.5 25.7 1 -1.5 4.4
Resultatgrad 4 5.1 6.1 -1.3 0.7
Rentedekningsgrad 1.1 1 1.5 -0.4 0.3
Gjeldsgrad 3.3 2.9 99.1 -65.9 21.9
Total kapitalrentabilitet 3.7 5 8 -1.9 1.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex