Markens Gate 8 AS
Juridisk navn:  Markens Gate 8 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38120540
Postboks 407 Markens Gate 8 Fax:
4664 Kristiansand S 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 990364931
Aksjekapital: 11.990.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: markens gate 8
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: O. M. Pedersen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.15%
Resultat  
  
109%
Egenkapital  
  
11.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.212.000 9.620.000 8.492.000 11.698.000 11.103.000
Resultat: 2.903.000 1.389.000 813.000 3.020.000 3.271.000
Egenkapital: 21.212.000 19.052.000 20.076.000 20.452.000 20.888.000
Regnskap for  Markens Gate 8 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.212.000 9.620.000 8.492.000 11.698.000 11.103.000
Driftskostnader -3.652.000 -4.488.000 -3.834.000 -3.915.000 -2.835.000
Driftsresultat 6.561.000 5.132.000 4.658.000 7.784.000 8.269.000
Finansinntekter 17.000 13.000 252.000 8.000 11.000
Finanskostnader -3.675.000 -3.756.000 -4.096.000 -4.772.000 -5.009.000
Finans -3.658.000 -3.743.000 -3.844.000 -4.764.000 -4.998.000
Resultat før skatt 2.903.000 1.389.000 813.000 3.020.000 3.271.000
Skattekostnad -744.000 -421.000 -298.000 -796.000 -1.121.000
Årsresultat 2.159.000 967.000 515.000 2.224.000 2.149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 148.225.000 149.182.000 150.465.000 149.342.000 149.886.000
Sum omløpsmidler 3.722.000 2.576.000 1.944.000 687.000 575.000
Sum eiendeler 151.947.000 151.758.000 152.409.000 150.029.000 150.461.000
Sum opptjent egenkapital 2.159.000 0 997.000 997.000 997.000
Sum egenkapital 21.212.000 19.052.000 20.076.000 20.452.000 20.888.000
Sum langsiktig gjeld 128.608.000 128.971.000 129.807.000 124.877.000 126.101.000
Sum kortsiktig gjeld 2.127.000 3.735.000 2.526.000 4.699.000 3.471.000
Sum gjeld og egenkapital 151.946.000 151.758.000 152.408.000 150.028.000 150.460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.063.000 9.470.000 8.342.000 11.698.000 11.103.000
Andre inntekter 150.000 150.000 150.000 0 0
Driftsinntekter 10.212.000 9.620.000 8.492.000 11.698.000 11.103.000
Varekostnad 0 0 -59.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.815.000 -2.743.000 -2.546.000 -2.485.000 -2.371.000
Nedskrivning 0 -554.000 0 0 0
Andre driftskostnader -837.000 -1.191.000 -1.229.000 -1.430.000 -464.000
Driftskostnader -3.652.000 -4.488.000 -3.834.000 -3.915.000 -2.835.000
Driftsresultat 6.561.000 5.132.000 4.658.000 7.784.000 8.269.000
Finansinntekter 17.000 13.000 252.000 8.000 11.000
Finanskostnader -3.675.000 -3.756.000 -4.096.000 -4.772.000 -5.009.000
Finans -3.658.000 -3.743.000 -3.844.000 -4.764.000 -4.998.000
Konsernbidrag 0 -1.991.000 -891.000 -2.660.000 -2.085.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.159.000 967.000 515.000 2.224.000 2.149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 146.541.000 148.445.000 150.275.000 149.124.000 149.756.000
Maskiner anlegg 83.000 137.000 190.000 219.000 130.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 146.625.000 148.582.000 150.465.000 149.342.000 149.886.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.600.000 600.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 148.225.000 149.182.000 150.465.000 149.342.000 149.886.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.808.000 1.659.000 851.000 23.000 213.000
Andre fordringer 72.000 212.000 349.000 280.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.842.000 705.000 744.000 384.000 362.000
Sum omløpsmidler 3.722.000 2.576.000 1.944.000 687.000 575.000
Sum eiendeler 151.947.000 151.758.000 152.409.000 150.029.000 150.461.000
Sum opptjent egenkapital 2.159.000 0 997.000 997.000 997.000
Sum egenkapital 21.212.000 19.052.000 20.076.000 20.452.000 20.888.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.207.000 3.295.000 3.502.000 3.500.000 3.688.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 128.608.000 128.971.000 129.807.000 124.877.000 126.101.000
Leverandørgjeld 370.000 409.000 516.000 1.018.000 88.000
Betalbar skatt 831.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 453.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 927.000 3.326.000 2.011.000 3.681.000 2.930.000
Sum kortsiktig gjeld 2.127.000 3.735.000 2.526.000 4.699.000 3.471.000
Sum gjeld og egenkapital 151.946.000 151.758.000 152.408.000 150.028.000 150.460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.595.000 -1.159.000 -582.000 -4.012.000 -2.896.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.7 0.8 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 1.7 0.7 0.8 0.2 0.2
Soliditet 1 12.6 13.2 13.6 13.9
Resultatgrad 64.2 53.3 54.9 66.5 74.5
Rentedekningsgrad 1.8 1.4 1.1 1.6 1.7
Gjeldsgrad 6.2 7 6.6 6.3 6.2
Total kapitalrentabilitet 4.3 3.4 3.2 5.2 5.5
Signatur
25.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.12.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex