Markens Gate 46 AS
Juridisk navn:  Markens Gate 46 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38125580
Postboks 27 Østre Strandgate 46 Fax:
4661 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 951302309
Aksjekapital: 109.000 NOK
Etableringsdato: 3/17/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.11%
Resultat  
  
99.91%
Egenkapital  
  
-0.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 735.000 706.000 683.000 686.000 804.000
Resultat: -6.000 -6.663.000 190.000 88.000 122.000
Egenkapital: -8.678.000 -8.652.000 -4.089.000 -4.182.000 -4.142.000
Regnskap for  Markens Gate 46 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 735.000 706.000 683.000 686.000 804.000
Driftskostnader -323.000 -3.025.000 -172.000 -295.000 -123.000
Driftsresultat 412.000 -2.319.000 511.000 390.000 681.000
Finansinntekter 1.000 402.000 702.000 703.000 781.000
Finanskostnader -419.000 -4.745.000 -1.023.000 -1.005.000 -1.340.000
Finans -418.000 -4.343.000 -321.000 -302.000 -559.000
Resultat før skatt -6.000 -6.663.000 190.000 88.000 122.000
Skattekostnad -20.000 -715.000 -97.000 -127.000 -33.000
Årsresultat -25.000 -7.378.000 93.000 -39.000 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.359.000 2.445.000 24.935.000 24.946.000 24.788.000
Sum omløpsmidler 576.000 332.000 147.000 160.000 457.000
Sum eiendeler 2.935.000 2.777.000 25.082.000 25.106.000 25.245.000
Sum opptjent egenkapital -8.787.000 -8.761.000 -4.198.000 -4.291.000 -4.251.000
Sum egenkapital -8.678.000 -8.652.000 -4.089.000 -4.182.000 -4.142.000
Sum langsiktig gjeld 9.000.000 9.000.000 28.891.000 28.891.000 28.891.000
Sum kortsiktig gjeld 2.612.000 2.429.000 281.000 396.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 2.934.000 2.777.000 25.083.000 25.105.000 25.246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 735.000 706.000 683.000 686.000 804.000
Driftsinntekter 735.000 706.000 683.000 686.000 804.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -66.000 -66.000 -66.000 -58.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -2.959.000 -106.000 -237.000 -64.000
Driftskostnader -323.000 -3.025.000 -172.000 -295.000 -123.000
Driftsresultat 412.000 -2.319.000 511.000 390.000 681.000
Finansinntekter 1.000 402.000 702.000 703.000 781.000
Finanskostnader -419.000 -4.745.000 -1.023.000 -1.005.000 -1.340.000
Finans -418.000 -4.343.000 -321.000 -302.000 -559.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 -7.378.000 93.000 -39.000 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 463.000 483.000 1.198.000 1.295.000 1.423.000
Fast eiendom 1.894.000 1.960.000 2.026.000 2.048.000 2.106.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.894.000 1.960.000 2.026.000 2.048.000 2.106.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 21.711.000 21.602.000 21.259.000
Sum anleggsmidler 2.359.000 2.445.000 24.935.000 24.946.000 24.788.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 0 0 0 0
Andre fordringer 12.000 11.000 0 9.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 538.000 321.000 147.000 151.000 419.000
Sum omløpsmidler 576.000 332.000 147.000 160.000 457.000
Sum eiendeler 2.935.000 2.777.000 25.082.000 25.106.000 25.245.000
Sum opptjent egenkapital -8.787.000 -8.761.000 -4.198.000 -4.291.000 -4.251.000
Sum egenkapital -8.678.000 -8.652.000 -4.089.000 -4.182.000 -4.142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000.000 9.000.000 28.891.000 28.891.000 28.891.000
Leverandørgjeld 43.000 23.000 8.000 32.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 148.000 106.000 140.000 184.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.440.000 2.258.000 168.000 224.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 2.612.000 2.429.000 281.000 396.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 2.934.000 2.777.000 25.083.000 25.105.000 25.246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.036.000 -2.097.000 -134.000 -236.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.5 0.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.5 0.5 1.0
Soliditet -295.8 -311.6 -16.3 -16.7 -16.4
Resultatgrad 56.1 -328.5 74.8 56.9 84.7
Rentedekningsgrad 1 -0.5 0.5 1.1 1.1
Gjeldsgrad -1.3 -1.3 -7.1 -7.0 -7.1
Total kapitalrentabilitet 14.1 4.8 4.4 5.8
Signatur
26.12.2019
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex