Markens Beste As
Juridisk navn:  Markens Beste As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Petroman Invest As Postboks 5507 V/Finn Audun Dahl Skippergata 86 Fax:
4677 Kristiansand S 4614 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 917614245
Aksjekapital: 231.275 NOK
Etableringsdato: 6/24/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.96%
Resultat  
  
435.08%
Egenkapital  
  
228.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.155.000 1.111.000 1.272.000
Resultat: 640.000 -191.000 -98.000
Egenkapital: 424.000 129.000 270.000
Regnskap for  Markens Beste As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.155.000 1.111.000 1.272.000
Driftskostnader -245.000 -1.099.000 -1.194.000
Driftsresultat 910.000 12.000 79.000
Finansinntekter 0 4.000 0
Finanskostnader -270.000 -207.000 -177.000
Finans -270.000 -203.000 -177.000
Resultat før skatt 640.000 -191.000 -98.000
Skattekostnad -140.000 49.000 30.000
Årsresultat 500.000 -141.000 -68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.783.000 5.917.000 6.268.000
Sum omløpsmidler 3.570.000 2.131.000 2.909.000
Sum eiendeler 9.353.000 8.048.000 9.177.000
Sum opptjent egenkapital 193.000 -102.000 39.000
Sum egenkapital 424.000 129.000 270.000
Sum langsiktig gjeld 8.830.000 7.585.000 7.634.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000 334.000 1.273.000
Sum gjeld og egenkapital 9.352.000 8.048.000 9.177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.155.000 1.111.000 1.272.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.155.000 1.111.000 1.272.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -135.000 -135.000 -135.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -110.000 -964.000 -1.059.000
Driftskostnader -245.000 -1.099.000 -1.194.000
Driftsresultat 910.000 12.000 79.000
Finansinntekter 0 4.000 0
Finanskostnader -270.000 -207.000 -177.000
Finans -270.000 -203.000 -177.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 500.000 -141.000 -68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.783.000 5.917.000 6.052.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.783.000 5.917.000 6.052.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 216.000
Sum anleggsmidler 5.783.000 5.917.000 6.268.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 16.000 66.000 66.000
Andre fordringer 3.054.000 2.057.000 2.844.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 499.000 8.000 0
Sum omløpsmidler 3.570.000 2.131.000 2.909.000
Sum eiendeler 9.353.000 8.048.000 9.177.000
Sum opptjent egenkapital 193.000 -102.000 39.000
Sum egenkapital 424.000 129.000 270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 163.000 85.000 134.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 829.000
Sum langsiktig gjeld 8.830.000 7.585.000 7.634.000
Leverandørgjeld 0 208.000 444.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 127.000 0
Sum kortsiktig gjeld 98.000 334.000 1.273.000
Sum gjeld og egenkapital 9.352.000 8.048.000 9.177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.472.000 1.797.000 1.636.000
Likviditetsgrad 1 36.4 6.4 2.3
Likviditetsgrad 2 36.4 6.4 2.3
Soliditet 4.5 1.6 2.9
Resultatgrad 78.8 1.1 6.2
Rentedekningsgrad 3.4 0.1 0.4
Gjeldsgrad 21.1 61.4 3
Total kapitalrentabilitet 9.7 0.2 0.9
Signatur
31.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex