Magny As (sus)
Juridisk navn:  Magny As (sus)
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rundveien 2 Rundveien 2 Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 915538908
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/29/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.74%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.878.000 2.152.000 2.088.000 1.373.000
Resultat: 0 370.000 -316.000 109.000
Egenkapital: 207.000 207.000 -142.000 174.000
Regnskap for  Magny As (sus)
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.878.000 2.152.000 2.088.000 1.373.000
Driftskostnader -2.724.000 -1.695.000 -2.311.000 -1.212.000
Driftsresultat 154.000 457.000 -224.000 161.000
Finansinntekter 7.000 8.000 3.000 0
Finanskostnader -161.000 -95.000 -95.000 -52.000
Finans -154.000 -87.000 -92.000 -52.000
Resultat før skatt 0 370.000 -316.000 109.000
Skattekostnad 0 -21.000 0 -27.000
Årsresultat 0 349.000 -316.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.320.000 2.318.000 2.457.000 2.350.000
Sum omløpsmidler 334.000 309.000 144.000 781.000
Sum eiendeler 5.654.000 2.627.000 2.601.000 3.131.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 107.000 -242.000 82.000
Sum egenkapital 207.000 207.000 -142.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 4.591.000 1.976.000 2.176.000 2.286.000
Sum kortsiktig gjeld 856.000 444.000 567.000 670.000
Sum gjeld og egenkapital 5.654.000 2.627.000 2.601.000 3.130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.800.000 1.874.000 1.915.000 1.344.000
Andre inntekter 79.000 278.000 173.000 29.000
Driftsinntekter 2.878.000 2.152.000 2.088.000 1.373.000
Varekostnad -80.000 -225.000 0 0
Lønninger -1.671.000 -628.000 -1.140.000 -607.000
Avskrivning -70.000 -139.000 -289.000 -227.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -903.000 -703.000 -882.000 -378.000
Driftskostnader -2.724.000 -1.695.000 -2.311.000 -1.212.000
Driftsresultat 154.000 457.000 -224.000 161.000
Finansinntekter 7.000 8.000 3.000 0
Finanskostnader -161.000 -95.000 -95.000 -52.000
Finans -154.000 -87.000 -92.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 349.000 -316.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.700.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 531.000 299.000 373.000 150.000
Sum varige driftsmidler 1.620.000 1.118.000 1.257.000 1.150.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.320.000 2.318.000 2.457.000 2.350.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 143.000 18.000 0
Andre fordringer 8.000 0 10.000 378.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 308.000 166.000 115.000 403.000
Sum omløpsmidler 334.000 309.000 144.000 781.000
Sum eiendeler 5.654.000 2.627.000 2.601.000 3.131.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 107.000 -242.000 82.000
Sum egenkapital 207.000 207.000 -142.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.591.000 1.976.000 2.176.000 2.286.000
Leverandørgjeld 13.000 31.000 90.000 15.000
Betalbar skatt 0 21.000 0 27.000
Skyldig offentlige avgifter 463.000 227.000 312.000 186.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 380.000 165.000 165.000 441.000
Sum kortsiktig gjeld 856.000 444.000 567.000 670.000
Sum gjeld og egenkapital 5.654.000 2.627.000 2.601.000 3.130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -522.000 -135.000 -423.000 111.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 0.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0.3 1.2
Soliditet 3.7 7.9 -5.5 5.6
Resultatgrad 5.4 21.2 -10.7 11.7
Rentedekningsgrad 1 4.8 -2.4 3.1
Gjeldsgrad 26.3 11.7 -19.3 17.0
Total kapitalrentabilitet 2.8 17.7 -8.5 5.1
Signatur
24.06.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex